ИГРАТА – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО

Игрите са основна дейност при децата  през целия им предучилищен период. Чрез тях те придобиват обществен опит, развиват се физиологическите и психическите  и се подготвят за етапа на активна  учебна дейност.
Предучилищната  възраст е благоприятен период за развитие  на устната реч  и опознаване  на българския език. Желанието за игра запалва интереса  към различни предмети и провокира естествената детска любознателност, наблюдателност и подражание. Стремежът към личностна изява се проявява спонтанно и дава възможност за формиране на ценни качества у подрастващата личност: умение да се общува с връстниците, толерантност, отстъпчивост, взаимопомощ, уважение към различния от теб.. Играта поражда необходимост от  изразяване на лично мнение и стремеж за постигане на разбиране,  доверие, сътрудничество.
В допълнение към всички останали дейности, с които занимаваме децата в детска градина „Азбукарче” към Българското училище „Джон Атанасов”, игрите запълват всяка свободна минута и биват насърчавани от нас, тъй като те предоставят безспорни предимства. В игрите децата се включват преди всичко по собствено желание и участват според личния си опит. Не се стремят към постигане на краен резултат, а изпитват удоволствие,  че действат и променят нещата около тях, общувайки с връстниците си.

Развитие на мисълта

Игровите ситуации поставят пред децата различни проблеми, които развиват мисленето им. Спонтанните игри допринасят за непринудено  общуване между  децата, защото те се заемат доброволно с организирането им. Затрудненията, с които се сблъскват, възпитават у тях устойчивост, целенасоченост, дисциплинираност, както и умения как да координират усилията си.
При игрите се създават благоприятни условия за развитието на двете сигнални системи и за тяхното правилно взаимодействие. Това се извършва в процеса на една привлекателна и желана дейност. В допълнение, при всяка  игра детето се поставя пред някаква проблемна ситуация,  разрешаването на която стимулира развитието на мисълта. Тук е особено важно умелото участие на учителя.

Развитие на усещанията

Децата използват много предмети за игрите си и с тяхна помощ те имат възможност да се упражняват,  да опознават заобикалящия ги свят. По този начин играта помага на децата да се съсредоточат върху отделен предмет, а това развива вниманието им, усъвършенства тяхната наблюдателност. В процеса на игрите, които ние специално подбираме, за да направляваме децата, те придобиват  представа за числата, за интервалите от време, за пространствените отношения.

Развитие на умствената дейност

Игрите безспорно спомагат за развитието на  умствената дейност, като предпоставка за бъдещата учебна дейност, Всяка игра е една проблемна ситуация, в която детето е поставено в ролята на творец или откривател, а това  стимулира цялостното му развитие.

Развитие на въображението

Игрите имат съществена роля за развитието не само на усещанията, възприятията, представите, паметта, но преди всичко  за развитието на детското въображението. Приказките, които четем на роден език, филмчетата, които децата гледат, стимулират тяхната фантазия и предлагат готови модели за подражание. Това се извършва при условията на контакт с връстниците  и свобода на действията, които се осигуряват чрез игрите в  училище.

Дисциплина

Във връзка с емоционалния характер на детската игра се наблюдава и друго, вътрешно противоречие, движещо развитието напред. Играта е съпроводена с чувството за свобода, но едновременно с това тя създава условия за дисциплинирано и организирано поведение още от предучилищна възраст. Децата участват в играта винаги и по всяко време, готови са да се подчинят на известни вътрешни или външни препятствия, да извършват иначе не особено приятни действия. В името на спонтанната, доброволна дейност, се създават условия за организирано поведение, за изграждане на положителни черти на личността. Чрез игрите децата усвояват от най-ранно детство обществен опит, знания, умения и навици. 
В  детската градината „Азбукарче” към училище „Джон Атанасов” ние се стараем да бъдем максимално полезни при формирането на подрастващата личност, да осигурим най-благоприятни условия за пълноценни и привлекателни  занимания  на всички деца, които я посещават.

Румяна Колева
Детска учителка  в ДГ „Азбукарче”
За в.”България Сега”
www.BulgariaSega.com
Снимки: Елена Липкова

Да приобщим децата към българското слово!

ДЕТСКА ГРАДИНА  „АЗБУКАРЧЕ”
към училище „Джон Атанасов” приема деца за занятията в неделя на адрес: 8747 W. Lawrence Ave., Chicago, IL 60656.
За повече информация: тел.:773-647-0073 – Румяна Колева