АБУЧ – лидер за устойчиво организационно развитие. Награди на ИнтерАула

На 23 ноември 2018 г. се състоя годишната конференция на Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието – ИнтерАула (МИМО – ИНТЕРАУЛА), на която бяха връчени първите награди “Образователно лидерство”.

Класацията е годишната инициатива на Сдружението, чиято мисия е да съдейства за повишаване на качеството на управлението на образованието на всички равнища – от това на учебните групи и среди до мениджмънта на образователните мрежи, системи и субсистеми. В нея участваха 20 номинации, предложени от членовете на МИМО – ИнтерАула, които са водещите на национално равнище изследователи и университетски преподаватели в полето на образователния мениджмънт.

Инициативата бе реализирана в партньорство с РУО – София и нейния началник, г-жа Ваня Кастрева, а така също и с Центъра за интредисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика на Софийския университет, който прие събитието на своя територия.
Наградите бяха раздадени в шест категории.
В категория “Лидерство за устойчиво организационно развитие” наградата бе дадена на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), чиято активна и целенасочена многогодишна работа за легитимиране на мрежата от български училища зад граница доведе до тяхното превръщане в елемент на националната ни система, който е официално признат и подкрепен от българската държава. (АБУЧ беше номинирана в две категории: „Приобщаващо лидерство” и „Лидерство за устойчиво организационно развитие”. Спечели във втората категория.)
В категория “Приобщаващо лидерство” бе отличен Центърът за приобщаващо образование за своята многогодишна и много успешна работа да разработи и разпространи ефективни модели и подходи за приобщаващо образование в бългаски контекст.
В категория “Лидерство в класната стая” наградата бе дадена на Частно основно училище „Димитър Екимов“, село Русаля, за социално значимата си работа да подкрепи и управлява ефективно личностното развитие на талантливи деца от социално уязвими групи.
В категория “Технологично опосредствано лидерство” бе отличено ръководството на 51 СУ “Елисавета Багряна” – София, което признат лидер в ефективното използване на съвременните високи технологии за успешно образователно лидерство и модернициране на учебния процес.
В категория “Иновативно лидерство” наградата бе дадена на едно от най-уникалните бългаски училища – Основно училище „Виделина”, село Сейдол, област Разград, което още 80-те години на миналия век се развива като учебен комплекс, обединяващ учебна обсерватолия, зоопарк, етнографски комплекс и тематични музейни сбирки, чрез които става възможно симбиозата между формалното и неформално учене и обучение на учениците в рамките на училището.
В категория “Образователен лидер” за личностно постижение бе отличена директорката наЧДГ „Мечтатели”, гр. Варна, Стамена Христова, за нейната многостранна лидерска активност и постижения.
Участниците в събитието, номинираните и наградените бяха единодушни за важността и полезността на инициативата, чрез която добрите управленски практики стават по-видими, познавани и признавани не само от специалистите, но и от широката публика. Те категорично препоръчаха това да стане една постоянна годишна класация, чрез която Сдружението да популяризира и поощри доброто управление в образованието.
Честито на Асоциацията на българските училища в чужбина и на всички наградени!

Eurochicago.com