Етапи на развитие на Българо-Американска Асоциация 2002-2022 година едно лично мнение

 

 

Историците са дефинирали пет периода на развитие на българска имиграция в САЩ. Петият период е известен с името си „Миграционен“ и започва от 1990 година и продължава и до сега. На 1 юни 2013 година се проведе Четвъртата поредна годишна неформална среща на Организациите с идеална цел в Чикаго. Този форум вероятно ще бъде отбелязан като исторически, защото за първи път се дефинираха Етапи в развитието на Българската общност в Чикаго през т. н. Миграционен период. Прогнозира се, че Петият период ще се състои от три етапа – „Адаптационен етап на българското обществото“, „Етап на развиващо се българско общество“ и „Етап на развито българско общество“.  

Първият етап е образователен и адаптационен за българската имиграция и чрез него се осъществява „Адаптация на българите към американските стандарти на живот“. Етапът започва от 1990 година. Към края на 2012 година Първият етап завършва успешно и в Чикаго са формирани основните структурно определящи звена, които оформят една общност.

Вторият етап настъпва, когато българската общност започва да произвежда материални и нематериални ценности. Това е етапа на развиващо се общество. За началото на този етап условно може да се отбележи 2013 година и се очаква той да приключи към 2022 година.  

През третия етап българските имиграционни продукти ще достигнат класическото равнище на американските производители. Това е етапа на развито българско общество в САЩ.

 

История

В началото на Двадесет и първи век в Чикаго живеят приблизително около сто хиляди българи. Започват да се формират първите значими български обединения – футболни отбори, медии, църкви и други. Необходимостта от българска представителна организация ражда на 5 януари 2002 година и първата съвременна организация с идеална цел – Българо-Американска Асоциация (БАА). Учредители са десет обществено ангажирани българи. За кратко време асоциацията създава своя концепция, програма и вътрешна организация.

 

Концепция

Асоциацията още в началото на своето създаване дефинира своята мисия и определи своите главни цели. Основната мисия на Асоциацията е „Адаптация на българската общност към американските стандарти на живот“. Главните цели на Асоциацията са тя да стане:

– Инкубатор на организации с идеална цел;

– Генератор на продукти с национално съдържание;

– Организатор на форуми с образователен, представителен и дискусионен характер;

 

Продукти

 За кратък период от време бяха създадени няколко значими продукти а именно:

–        Фестивал „Български дни в Чикаго“, който се провежда през пролетта и есента. Това е най-значимият продукт на асоциацията. Основен момент в него е „Открита сесия на Българо-Американска Асоциация“, които до настоящият момент са осемнадесет на брой;

–        „Награден форум“ за българската общност в Чикаго и САЩ;

–        „Българският вкус в Чикаго“;

–        „Чикагска гордост“

–        Годишна неформална среща на Организациите с Идеална цел в Чикаго и други;

 

Приноси

За дванадесет години от своето съществуване някой от приносите на Българо-Американска Асоциация са следните:

–        Разработване на Прогнози, Стратегия, Организация и Технология за детерминирано развитие на Българската общност в Чикаго;

–        Пряко или косвено мотивиране и създаване на над 30 формални и неформални организации с идеална цел.

–        Дефинира и подпомогна развитието на българските национални ценности в Чикаго и САЩ;

–        Инкубационна роля при създаване на идеи и продукти за развитие на българската общност;

–        Водеща роля при обучени на българската общност към американските норми на живот;

–        Представителна роля пред институциите в Чикаго;

–        Методична и организационна помощ на Българското генерално консулство в Чикаго;

–        Методична и организационна помощ на държавни и частни институции в България;

–        Защита на български институции и граждани;

–        Създаване на организация за предсрочно завършване на първия етап от развитието на българската общност в Чикаго и много други приноси.

 

Анализ на етап Първи

Българо-Американска Асоциация се създаде за да обедини идеите на своите учредители. Първоначално тя се появи като организация с не публична дейност. Това е естествено за една институция, която се самоорганизира, няма аналог и търси своето рационално съществуване. Впоследствие, след маркетингово проучване на българската общност в Чикаго, се дефинираха продукти и се определиха границите на нейната публична дейност. Трябва да се отбележи и подчертае, че в една организация с идеална цел водеща е непубличната дейност, а публичната й дейност показва степента на развитие на организацията. Към края на 2012 година Българската общност в Чикаго достигна много добра степен на своето развитие и публичната дейност на БАА показа своята ефективност. Създадоха се редица комерсиални компании, които обслужват българската общност. Компаниите получиха популярност. Това е естествено, защото участниците в програмите на БАА достигнаха една съвършена форма на своето развитие. Това трябва да се отбележи като един от най-значимите приноси на БАА. Това означава, че през 2013 година БАА трябва да преразгледа и предефинира своята мисия, стратегия и цел.  Основните насоки на развитие на БАА за етап Втори се очаква да се дискутират и приемат като прогнози или решения на Годишното-отчетно изборно събрание на БАА през месец декември 2013 година.

 

Основни цели на БАА през етап Втори

БАА винаги е предчувствала тенденцията в развитието на българската общност и е взимала ефективни решения. Едно от първите и главни решения на БАА е да се анализира промяната, която трябва да настъпи при стартирането на етап Втори. БАА вече е заобиколена с развити и можещи личности и институции и трябва да се съсредоточи главно към усъвършенствуване и оптимизиране на своите разработки и продукти. Основната дейност на БАА през етап Втори е рационално да бъде „Стратегически инженеринг“. Може би е уместно публична да бъде Есенната сесия на БАА, а Пролетната сесия на БАА да се съчетае с „Неформална среща на организациите с идеална цел в Чикаго“. Може би е уместно на годишните отчетно-изборни събрания на БАА да обсъждат главно Прогнози за развитие на Българската общност. Може би една от най-полезните институции, които са създавани в Чикаго е … Българо-Американска Асоциация.

 

Проф. д-р Никола Чаракчиев
Български научен център – Чикаго
в.”България СЕГА”