Компютърната презентация – част от обучението и в начална степен на училище „Джон Атанасов”

    Училище „Джон Атанасов” е училище с традиции, но и с новаторски дух, тъй като  преподавателите умело съчетават  традиционните методи на преподаване с иновационните, за да бъдат в унисон с изискванията на времето.
    Идеята за въвеждане на мултимедийно обучение е на административното ръководство, което няколко години подред стимулира и мотивира въвеждането му. С тази цел бяха осигурени и необходимите технически средства. Използването на възможностите на мултимедията е и в основата на четирите документални филма за дейността и живота на училището, първият от които е от 2008 година.
   Пръв, който въведе мултимедията като част от уроците си, това бе учителят по история  г-н Стоян Дечев, в своите уроци по родолюбие, посветени на Трети март и на Апостола на свободата.  Неговият пример бе последван от  г-жа Виолета Петрова с мултимедийния урок „Аз обичам България”. Изключително успешни бяха миналогодишните презентации  – „Алеко Константинов – будната съвест на своето време”, посветена на 150-годишнина от рождението на писателя, на Виолета Петрова и Елена Стефанова, както и „…че и ний  сме дали нещо на светът и на вси Словенe книги да четът”, в чест на 1150-годишнина от Великоморавската мисия на Св.Св. Кирил и Методий,  плод на колективния труд на  Анелия Лазарова, Стоян Дечев, Виолета Петрова и  Елена Стефанова.          
    Компютърната презентация и интеркултурната интеграция и в началното училище  е осъзната необходимост  за преподавателите  от тази степен на у-ще „Джон Атанасов”. Всички учители  имат нагласа за промяната, работят в екип, учат се един от друг, обменят опит и имат необходимата подкрепа от страна на училищното ръководство в процеса на интегриране на  интеркултурната  интеграция в тяхното преподаване.
     Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии. Те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек. Ето защо е необходимо, те да присъстват и в началния курс на българското училище.  Затова още на втория учебен ден  от новата учебна година, на  учениците от предучилищната група, първи и втори клас,  бе представена презентацията „Буквички родни”. За емоционална  нагласа на урока  послужи едноименната песничка. По един много красив и нагледен  начин с подходящ текст и цветни картинки  бяха представени нашите букви. Госпожа  Виолета Петрова припомни на учениците разликата между звук и буква, тесни и широки гласни, звучни, беззвучни и сонорни съгласни, фонетичните особености при  щ, ю, я.  Учениците веднага разпознаха на  слайда създателите на нашата азбука – солунските братя   Кирил и Методий. Беше изтъкната ролята на училището като  ковачница на знания и необходимостта човек да знае родния си език. Гостите на презентацията –  нашите родители,  бяха приятно изненадани от знанията на малките ни ученици.  
    В подготвителния период  на ограмотяване по български език  водеща e ролята на илюстрациите,  които  озвучени и анимирани с помощта на мултимедията, създават трайна представа у децата за езиковите категории   звук, сричка, дума текст. В основния период на ограмотяване всеки звук и съответната му буква могат да бъдат представени чрез възможностите на  анимацията в различни позиции в думи, на които се прави звуков анализ. Мултимедийните уроци  в 1-ви клас могат да включват  срички, буквосъчетания и  думи с изучавания звук.Тези уроци,  хармонично съчетаващи  методика на обучението с  текст  илюстрация, звук  и анимация,  са предпочитан от учителите, заради ефективността от създадения интерес  и обичани от първокласниците заради забавния елемент. Госпожа Боянка Иванова умело ръководеше учениците в хващането на букви с компютърната мишка и поставянето им на точното място в думата.                                                                             Чрез  компютърната  презентация   учителите разкриват пред  учениците  общи правила  и умения  за  организиране и представяне на информация пред  публика  и типовете визуални средства.
     Ние, учителите от у-ще „Джон  Атанасов”, знаем, че човек , който не владее информационните технологии, рискува да остане извън парадигмата на своето съвремие.
                         
Виолета Петрова –
преподавател по български език и литература в
у-ще „Джон Атанасов” – Чикаго

в.”България СЕГА”