БЪЛГАРИТЕ В ЧИКАГО – ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ

Историците са дефинирали пет периода на българска имиграция в САЩ. Петият период е известен с името си „Миграционен“ и започва от 1990 година. Прогнозира се, че петият период ще се състои от три етапа – „Адаптационен етап на българското обществото“, „Етап на развиващо се българско общество“ и „Етап на развито българско общество“. Трите етапа са в синхрон с методологията MSG на MSCI за обществен рейтинг.

Първият етап е образователен и адаптационен за българската имиграция и чрез него се осъществява „Адаптация на българите към американските стандарти на живот“. Етапът започва от 1990 година (практически от 1995 година, когато стартира „Програма за разнообразяване на имиграционния поток в САЩ“). Официално етапът беше обявен през 2002 година от Президента на Българо-Американска Асоциация Динко Динев. Към края на 2012 година Първият етап завърши успешно и предсрочно, тъй като в Чикаго бяха формирани основните структурно определящи звена, които оформят една общност: Организации с идеална цел, медии, училища, църкви и т. н.

Вторият етап настъпва, когато българската общност започва да произвежда материални и нематериални ценности. Това е етапа на развиващо се общество. За началото на този етап условно може да се отбележи 2013 година и се очаква той да приключи към 2022 година. През този етап от българските имигранти в Чикаго (и САЩ) ще се създадат редица продукти, които могат да се експортират по цял свят, включително и в Българи. Очаква се, че българската миграция ще произвежда и продукти, които няма да се произвежда в България. Вторият етап от развитието на българската общност е „Неофициален конкурс за индивидуалните възможности и приноси на българите в САЩ“.

През третия етап българските имиграционни продукти ще достигнат класическото равнище на американските производители. Това е етапа на развито българско общество в САЩ.

 ИСТОРИЧЕСКИЯТ ПЪРВИ ЮНИ  2013 ГОДИНА 

От 2010 година ежегодно в Чикаго се провеждат неформални срещи на Организациите с идеална цел. На 1 юни 2013 година се проведе Четвъртата поредна годишна неформална среща на Организациите с идеална цел и за първи път с присъствието на комерсиални компании от Чикаго. Инициатор, координатор и модератор на срещата беше „Българо-Американски център за културно наследство“.

Срещата са състоя в БПЦ „Свети Иван Рилски – Чудотворец“. На срещата беше отбелязано, че периода на адаптация на българите към американските норми на живот може да се приеме за осъществен и са налице условия за стартиране на Втория етап от развитието на българската общност в Чикаго. Бяха предложени следните определения, които формират целите и мотото на етапа като „Българската общност – производителна сила“, „Българската имиграция – генератор на ценности“, „Българската общност – синтезатор на ценности“, „Експорт (износ) на имиграционни ценности“ и други. Присъстващите на срещата се солидаризираха, че началото на вторият етап може да бъде официално съобщен. Стартирането на етапа беше обявен от модератора на срещата – Кина Бъговска, Президент на Българо-Американски център за културно наследство. 

На срещата беше предложено да се направи списък на Българските имиграционни продукти, които могат да се предлагат по света. За целта беше създадена подходяща методика.

Решението, един продукт да бъде обявен за експортен, се решава от собственика на продукта. Систематизирането, архивирането и популяризирането на имиграционните продукти може да се осъществи от Българо-Американска Асоциация и предложенията могат да бъдат изпращани на адрес Bulgarian_american@hotmail.com . 

На 6 октомври 2013 година, на предстоящата Деветнадесета поредна есенна сесия на Българо-Американска Асоциация ще бъде дискутирана изложената тема и новата стратегия на Асоциацията през Втория етап на Петия период на българската имиграция в Чикаго. На сесията е поканена да присъствува и Вицепрезидента на Република България Маргарита Попова.

Проф. д-р Никола Чаракчиев
Български научен център – Чикаго
за в. “България СЕГА”
Заб. Материалът се публикува със съкращения