Законно ли е удържането на суми от чека на собственици на камиони и шофьори за покриване на дедактибъл ?

Преди около месец в офиса на вестника дойде наш читател, който е шофьор на камион със следната молба: “Кажете на моите колеги, че удържането на суми от чека на собственици на камиони и шофьори за покриване на дедактибъл на застраховката на камион е незаконно! Ето Ви копие на закона”, при което той ни даде един лист с извадка от закон, даден му от неговия адвокат. Не е тайна, че много българи в Чикаго работят като шофьори или собственици на камиони в транспортната индустрия, затова се отнесохме сериозно към искането на читателя, чието име засега няма да споменаваме. Като начало на нашето разследване се обърнахме към DOT Safety консултанта  – Натали Стоянова и застрахователния агент, специализиран в транспортната индустрия – Пол Бондар, за да дадат своите мнения по няколко въпроси, свързани с конкретната тема.
В. “България Сега” планира, също така, в някой от следващите ни броеве да вземе мнение от адвокат по долните въпроси.

СМ: Законно ли е удържането на суми от чека на собственици на камиони и шофьори за покриване на дедактибъл на застраховката на един камион?

PB: The deductions are not always only for the deductible. But, they may be due to failure to operate safety and part of a bonus/fine program the motor carrier has. As I mentioned further, some motor carrier fine for poor equipment maintenance, failure to keep good logs, and much more than merely causing an accident. 

Удръжките не винаги са само за deductable. В много от случаите, транспортните компании имат програми за бонуси и глоби за спазване и неспазване на безопасността по пътищата. Както упоменавам по-нататък, някои транспортни превозвачи глобяват за лоша поддръжка на оборудването, неподдържането на пътни листове и много други, не само за причиняването на катастрофа.

 NS:  First let’s make one thing clear; there are two types of accidents.
        Първо, нека да изясним нещо – има два вида катастрофи.  

 a)   Preventable accidents – A preventable accident is one, which occurs, because the driver fails to act in a reasonably expected manner to prevent it. In judging whether the driver’s actions were reasonable, one seeks to determine, whether the driver drove defensively and demonstrated an acceptable level of skill and knowledge. The judgment of what is reasonable can be based on a company-adopted definition, thus establishing a goal for its safety management programs.

 Предотвратимо произшествие е това, което се появява, защото водачът е неспособен да действа по приемливо очакван начин, за да го предотврати.  При преценяване, дали действията на водача са били разумни, се търси  да се определи дали водачът кара внимателно и демонстрира приемливо ниво на умение и знание. Оценката на това, какво е разумно може да бъде основана на дефиницията дадена от компанията (за която той работи). Програмите за безопасност се правят с цел водачите на тежкотоварни превозни средства да са максимално обучени и подготвени, когато са на пътя.

 Note, that the above definition of preventable accident is focused on the actions of the driver. It is the commonly used definition in evaluating driver performance. A broader definition, which can be used to evaluate the driver’s and the motor carrier’s actions is given by the Federal Motor Carrier Safety Regulations as follows: Preventable accident on the part of a motor carrier means an accident (1) that involved a commercial motor vehicle, and (2) that could have been averted but for an act, or failure to act, by the motor carrier, or the driver.

 Забележете, че горното определение за предотвратимо произшествие е фокусирано на действията на водача. То обикновено е използваното определение в оценяване на действието на водача. По-широко определение е дадено от федералните регламенти за безопасност на моторните превозвачи както следва: предотвратимо произшествие означава произшествие (1), което включва търговско моторно превозно средство и ( 2) което е можело да е бъде избегнато, но заради действие или бездействие на моторния превозвач се е случило.

 The concept of a preventable accident is a fleet safety management tool which achieves the following goals:

 Концепцията за предотвратимо  произшествие е инструмент за  управление на безопасността, който постига следните цели:

  • It helps establish a safe driving standard for the driver.
  • It provides a criterion for evaluating individual drivers.
  • It provides an objective for accident investigations and evaluations.
  • It provides a means for evaluating the safety performance of individual drivers and the fleet as a whole.
  • It provides a means for monitoring the effectiveness of fleet safety programs.
  • It assists in dealing with driver safety infractions.
  • It assists in the implementation of safe driving recognition programs.

 То помага да се установи стандарт за безопасно управление за водача.
То предоставя критерий за оценяване на индивидуални водачи.
То предоставя обективен метод за проучвания на произшествие и оценявания на качествата за безопасност на транспортната компания.
То предоставя средства за оценяване на действията и предпазливостта на индивидуалните водачи и транспортната компания като цяло.
То предоставя средства за наблюдаване на ефективността на програмите за безопасност в транспортните компании.
То помага за откриването  на нарушения на водача в транспортната компания.
То помага при реализацията на програмите за  безопасно управление в транспортните фирми.

 Mechanical defects are generally considered preventable, if the defect should have been detected on a pre-trip/en route inspection or should have been detected, while operating the CMV. Also, abusive handling of the CMV by the driver causing a defect is considered preventable as well.

 Катастрофите при повреда на камиона се смятат за предотвратими, тъй като дефектът е трябвало да бъде открит  преди пътуването (pre trip инспекцията). Също така, катастрофа причинена поради злоупотреба със CMV-то от водача, причиняващо дефект на камиона, също, се смята за предотвратима катастрофа.

  All accidents are preventable, if a driver operates at a speed that is reasonable for the current road, weather and traffic conditions. As well as any failure to control speed, other factors are distance, available clearance, right of way or violation of company procedure, rules and regulations or traffic laws.

 Всички произшествия се считат за  предотвратими, ако водач НЕ спазва ограничението за скорост, или кара със скорост, която НЕ е разумна за текущия трафик, метеорологични и пътни условия . Също така, за грешка на водача се счита невъзможността  му да контролира  превозното средство, заради несъобразена скорост.  

 a)   non- preventable accidents : Those types of accidents are considered when all the requirements are met in consideration of the preventable accidents.

 Непредотвратими произшествия: онези видове произшествия, които са се случили, когато всички изисквания са спазени.

 Now let’s go back on the subject:

 Each trucking company has its own policy. Every Owner Operator should read it carefully, understand it and agree with it, before signing up a lease agreement or a driver contract.

 Сега, нека да се върнем на въпроса:

 Всяка транспортна компания си има  собствена политика и правила. Всеки собственик на камион или шофьор на свободна практика (1099 independent contractor)  трябва внимателно да прочете предоставения му  от транспортната компания договор  и още по-важно…да го разбере. Също така, трябва да  съгласен с клаузите в него, преди да го подпише.

 There are three main types of deductibles:

 Има три главни вида застрахователни удръжки:

 a)    Deductable for the Liability coverage

 b)    Deductable for the Cargo coverage

 c)     Deductable for the Physical Damage coverage, which can be split into two separate deductibles: one for the truck and one for the trailer.   

  • За гражданска отговорност
  • За товара
  • За камиона и за ремаркето

 Typically, a Trucking Liability insurance policy has a deductible for its autos of $1000.00 per unit,  physical damage coverage, usually is $1,000 as well, and the cargo is usually a $1000.00 for dry loads and $2500.00 for reefers. Apparently, if the company had to pay a deductible to satisfy a claim, the Owner Operator / Driver, responsible for the claim should pay the deductibles, unless otherwise noted on his Lease Agreement/contract.

 По принцип застраховката “гражданска отговорност” има „deductible” от $1000. За товара, ако е сух, също $1000, за замразени товари е $2500. Логично е, ако виновният за катастрофата или загубата на товара е шофьора, той да заплати за тези удръжки, освен ако няма друга уговорка със собственика на камиона или компанията ( която е отбелязана в договора).
(Alternatively, unless his contract with the Trucking Company did not specify, that he is responsible for the damages he caused, he would be responsible under most state laws. Why should the Company pay for his mistake?)

 (Дори и  договорът му с транспортната компания да не уточнява, че той е отговорен за щетите, които е причинил, той ще да бъде отговорен, според повечето щатски закони. Защо компанията трябва да плаща за неговите грешки?!).

 СМ: Ако един собственик на камион или шофьор не желае да му се удържа сума за покриване на дедактибъл на застраховката на неговия камион, какво трябва да направи?

 
NS : He must sign up a Lease Agreement/Contract with a company, that does not charge insurance deductibles, which in my experience are not easy to find.

Ами, той ще трябва да подпише договор с компания, която няма такива изисквания, но от личен опит знам, че такива компании са рядкост. 
 

СМ:  Съществува ли практика в някои транспортни компании да се удържат суми за покриване на дедактибъл на застраховката на камион и в същото време този камион да не е застрахован?  

NS: Such practice is considered ILLEGAL!

Това би било незаконно!

Form MCS-90 – Financial Responsibility for Motor Carriers

Financial responsibility means having insurance policies or surety bonds sufficient to satisfy the minimum public liability requirements. Public liability means liability for bodily injury, property damage, and environmental restoration. Environmental restoration means restitution for the loss, damage, or destruction of natural resources arising out of an accidental discharge of toxic or other environmentally harmful materials or liquids.

Финансова отговорност изисква транспортните компании да имат застраховки или surety bonds достатъчни, за да се задоволят минималните  изисквания на федералният закон. Гражданска Отговорност включва: отговорността за телесно нараняване, повреда на собственост, имущество или екологично възстановяване, след замърсяване на околната среда. Екологично възстановяване означава възстановяването на щетата, която е възникнала, вследствие  на случайно или умишлено разливане на токсични или други вредни за Природата материали или течности или замърсяването на естествените ресурси на държавата.

Requirements for Financial Responsibility 
Motor carriers of property operating commercial motor vehicles in interstate, foreign, or intrastate commerce, and for-hire carriers of passengers operating in interstate or foreign commerce must have at least the minimum amount of insurance required by law. 
(See the Schedule of Limits in this folder for minimum levels of financial responsibility.) 

Proof
The motor carrier must have proof of the minimum level of insurance at the company’s principal place of business. 
Proof may be shown by any of the following:

·         A MCS-90 Form should be carried on board the cabin.

·         Endorsements for Motor Carriers policies of insurance for public liability under Sections 29 and 30 of the Motor Carrier Act of 1980 (Form MCS-90) issued by an insurer. 

·         Endorsements for Motor Carriers of Passengers policies of insurance for public liability under Section 18 of the Bus Regulatory Reform Act of 1982 (Form MCS-90B*) issued by an insurer. 

·         A Motor Carrier Surety Bond for public liability under Section 30 of the Motor Carrier Act of 1980 (Form MCS-82) issued by a surety. 

·         A Motor Carrier of Passengers Surety Bond for public liability under Section 18 of the Bus Regulatory Reform Act of 1982 (Form MCS-82B*) issued by a surety. 

·         A written decision, order, or authorization of the Interstate Commerce Commission authorizing the motor carrier to self-insure under 49 CFR 1043.5.

 

 BE AWARE OF FRAUDULENT INSURANCE  There have been situations where motor carriers have been purchasing insurance policies from insurance companies, that don’t exist. Insurance companies, agents, and brokers must be licensed!!!

 VERIFY YOUR CURRENT INSURANCE AND VERIFY INSURANCE BEFORE PURCHASING.

Бъдете нащрек и не купувайте застраховки от застрахователи, които не съществуват! Има много компании, които закупуват застрахователни планове от несъществуващи застрахователни компании, без да знаят за това. Застрахователите, агентите и брокерите трябва да бъдат лицензирани!!!

 There are three main types of Trucking Insurance Policies. aka  (Liability Insurance)

 Има три основни вида застраховки за транспортните компании:

  a)    Scheduled Vehicle Policy; Where each vehicle is listed by Model, Make, Year, Vin Number

   Планирана застраховка за превозни средства: там всяко застраховано превозно средство е изброено по модел, марка, година и  VIN номер

 b)      Revenue based policy, where under consideration is taken only the companies’ revenue reports. Each Vehicle driving under the authority of such company is considered insured, if it meets the minimum insurance requirements

 Застраховка, базирана на приход, където се отчитат само репортите за  приходите на транспортната компания. Всяко  превозно средство е сметнато за застраховано, стига то да е с лепенките на компанията, с товар на компанията и да са спазени минималните застрахователни изисквания.

 c)      Mileage based Insurance policy, where under consideration are taken only the yearly mileage company reports. Each Vehicle driving under the authority of such company is considered insured, if it meets the minimum insurance requirements.

 На миля, базира се на милите на транспортната компания. Всяко  превозно средство е сметнато за застраховано, стига то да е с лепенките на компанията, с товар на компанията и да са спазени минималните застрахователни изисквания.

 Each one of the above mentioned policies is separated with different symbols, which gives a different meaning to the policy and a different insurance coverage.

 Всяка една от  горе-споменатите застраховки е отбелязана с различен символ в застрахователният договор на компанията, който дава различно значение и покритие на застраховката.

 Each Insurance policy has minimum requirements, that have to be met by the driver and his vehicle in order to be covered under the liability policy.

 Всяка  застраховка има минимални изисквания, които трябва да бъдат спазени от водача (шофиора) и превозното средство, за да има покритие.

 СМ: Какво би станало, ако в горния сценарий незастрахования камион катастрофира?

 NS: Under the MCS 90 filing the Insurance Company is required to pay for the accident, regardless if the truck is insured or not under the policy up to 1 million dollars.  If accident under these circumstances happens, the said company will pay and will sue the Trucking Company  to get it’s money back.

 Според MCS 90 filing застрахователната компания се задължава да покрие щетите при катастрофа до един милион долара, дори превозното средство и водачът му да не са в полицата на застраховката. При подобен случай, застрахователната компания покрива щетите на ищеца, след което съди транспортната компания за разходите, загубите и неспазване на договорните отношения.

 PB:  Furthermore, the insurance carrier will likely cancel the trucking company’s insurance policy for failure to insure all units, if not on the schedule or on the last reporting form provided if on a non-scheduled policy.

 Също така, застрахователната компания, обикновено, прекратява договора си с транспортната компания за неспазване на договорните отношения и не обявяване на всички камиони в тяхната полица.

 NS:  (Endorsements for Motor Carriers policies of insurance for public liability under Sections 29 and 30 of the Motor Carrier Act of 1980 (Form MCS-90))

 СМ: Има ли значение колко тежка е катастрофата?

 NS: No it doesn’t matter. What most companies do in the event of a small accident is, that they don’t even involve the insurance carrier, but pay the damages themselves. Each company has a record and it’s very hard to get your company insured at a good rate, if you have too many claims for the past 3 years.

 Не, няма заначение. При малки катастрофи, компаниите предпочитат сами да покрият щетите, без да замесват застрахователната компания. Това се прави, за да си запазят реномето пред застрахователната компания. Много е трудно да бъде застрахована транспортна компания на добри цени, ако има много произшествия на рекорда си за последните три години.

 СМ: Какво трябва да направи собственик на камион или шофьор, на когото му се уддържа сума за покриване на дедактибъл на застраховката на неговия камион, за да се увери че неговият камион действително е застрахован?

 NS: Well, this is a question of moral. An Owner-Operator has the full right to see the insurance letter for the deductable. Each company can obtain one from their Insurance carrier.

 Това е въпрос на морал от страна на транспортната фирма. Всеки собственик на камион или шофьор за въпросната фирма има пълното право да изиска копие от писмото на застрахователната компания с отбелязаните удръжки. Всяка транспортна компания може да се сдобие с такова писмо от застрахователният си агент.

 In the event of an accident he will be contacted by the insurance adjuster,  which will show him prove of coverage as well.

 При катастрофа шофьора/собственика на камиона ще бъдат потърсени от застрахователния „adjuster”, което също е доказателство, че има застрахователно покритие.

 Because of the three types of insurance, that I mentioned earlier, there is no straight answer to this question. My advice will be “Do not work for people you don’t trust or have a history of being dishonest!” 

 Поради трите вида застраховки, които споменах преди, няма правилен отговор на този въпрос. Съветът ми би бил “Не работете за хора, на които нямате доверие, или които се славят с лошо реноме!”

 Only, if the company has a Scheduled based Policy, the Owner-Operator MUST obtain an Insurance certificate with the VIN number of his vehicle written on the bottom of the page.

 Само, ако компанията има планирана застраховка, собственикът  на камиона трябва да получи сертификат за застраховка с VIN номера на превозното му средство, който е     вписан на долната част на страницата.

 If the Company is covered by a Mileage Based Policy, then they will have to make sure, that the driver and vehicle meets the insurance requirements.  If this is done, there should be no place for concern and that vehicle and it’s driver will be covered in the event of an accident.

 Ако компанията има “Mileage based” застраховка, тогава те ще трябва да се грижат водачът и превозното средство да отговорят на изискванията за застраховката. Ако това е направено, няма никакво основание за притеснение.

 СМ: Има ли случаи, когато компании, които “правят допълнителни пари” от събиране на суми за покриване на дедактибъл на застраховката на камиони и в същото време на застраховат тези камиони, обявяват банкрут когато се появат проблеми при катастрофи и продължават бизнеса си под друго име ?

 NS:  That is another question of moral….

 Let’s make one thing clear – Deductibles are withdrawn from Owner- Operators / Driver’s checks only in the event of an accident.  Each company usually takes escrow from their drivers and owner operators in advance, and returns them 45 days after their employment/contract has ended. I haven’t heard of any company, which deducts Insurance Deductibles in advance. In my opinion, that would be wrong. You cannot deduct money for Insurance Deductable for a non- existent accident.

 Това също е въпрос на морал…

 Едно нещо трябва да бъде ясно – Deductibles се взимат от собственика, шофьора само в случай на произшествие. Всяка компания взима escrow от водачите или собственика на камиона авансово, което се връща 45 дена след прекратяване на договорните отношения. Не съм чувала за  компания, която удържа Deductibles за застраховка, авансово. По мое мнение, това не би било правилно. Не може да се удържат пари за произшествие, което не се е случило и няма гаранция, че ще се случи.

 PB: However, many insurance companies want to see motor carriers manage their fleet.  Insurance carriers are pleased to see a bonus and fine plan in place for drivers.  This would mean, if a driver has a number of good DOT inspections and no accidents,  he or she would get a bonus of pay.  If he or she had DOT violations, accidents, and failed to adhere to the rules of the company, that driver would be fined.

 Много застрахователи искат да видят,  че транспортните компании работят за сигурността по пътищата и имат програми за сигурност, в които дават бонуси за добри пътни инспекции и глоби за лоши.  С прости думи, ако шофьора има  добри инспекции и кара определен период от време без катастрофи и инциденти, той би получил бонус, а в противоположен случай глоба.

 If the pattern continued – fired. Drivers need to be stake holders in the companies they work for.  If they operate with severe negligence, they need some level of accountability.  If a driver violates DOT rules, for example, the motor carrier can be held liable at time of inspection by the DOT.  So, the actions of the driver are the motor carrier’s responsibility and problem. Some drivers think, if they may cause an accident with their carelessness, they will simply move on to a different company to drive for. This shall leave the motor carrier to deal with a bad claim, increased insurance rates, increased safety scores on SMS, and perhaps loss of revenues from contracts/ loads for the driver’s actions.  Many motor carriers are now using GPS tracking and E-logs to further control driver behavior and prevent negligent entrustment. 

 Ако моделът на неспазване на законите продължи, шофьорът трябва да бъде уволнен. Шофьорите трябва да бъдат отговорни към фирмите, в които работят. Ако са небрежни, те би трябвало да се подвеждат под отговорност и да имат отчетност за действията си. Ако шофьор нарушава  правилата, транспортната компания може да бъде подведена под отговорност по време на проверката от DOT. Така действията на шофьора и неговата безотговорност ще създадат проблем за транспортната компания. Някои шофьори, си мислят, че ако те  предизвикат инцидент заради личната си   небрежност, ще отидат да карат към  друга фирма и проблемите за тях ще се изпарят. Заради такива шофьори, транспортната фирма се изправя пред купища проблеми, високи искове от пострадалите страни, увеличаване на застрахователните им полици, високи резултати на SMS, дори загуба на приходи и клиенти. Много транспортни компании вече са оборудвани  с GPS системи за проследяване и „E-logs” за по-нататъшното проследяване на поведението на шофьорите на пътя, по-високо ниво  на контрол и предотвратяване на катастрофи, предизвикани поради небрежност на шофьора.

  NS: In my many years of practice, I have seen companies, who hire drivers, who are not eligible to drive, or do not meet the minimum insurance requirements.  Such drivers will not be covered by the insurance, in the event of an accident. Such practice is highly illegal and is usually done, because the safety personal at the said company has little or no experience. Such companies encounter huge fines from the Department of Transportation and the other four enforcing agencies, which regulate this type of business.  It would be very stupid to think, that one can get away by filing a bankruptcy. This is a long process and at the end there is no guarantee that the bankruptcy will be granted to said company. Each company owner has the responsibility to hire competent staff and to make sure his Company obeys all State and Federal Laws.

 В моята дългогодишна практика съм виждала компании, които наемат шофьори, които не отговарят на изискванията на DOT, нямат право да карат или не отговарят на минималните застрахователни изисквания. Такива водачи няма да бъдат покрити от застраховката, в случай на произшествие.
Тази практика  е незаконна и обикновено се случва, защото персоналът, отговарящ за безопасността на  компанията няма нужния опит или образование. Такива компании получават огромни  глоби от  DOT и другите четири агенции, които регулират този вид бизнес. Ще  бъде много глупаво,  ако някой сметне, че обявявайки фалит  проблемите на даденият работодател ще изчезнат. Това е дълъг процес и накрая няма гаранция, че фалитът ще бъде разрешен на компанията. Всеки собственик на компания носи отговорността да назначава компетентен персонал и да се  грижи компанията му да се подчинява на всички щатски и федерални закони.

 In conclusion, I would like to add:

 Накрая, бих желала да добавя:

 Dear drivers, you must understand, that the safety of you and lot of people depends on your skills, responsibility and selfcontrol. Obey all traffic laws, go to sleep, if you feel tired and do not drive, unless your equipment is safe and well maintained. DOT and the rest of the enforcing agencies are closing in with stronger laws and higher penalties for negligence and unsafe driving; one mistake can cost  your life and the lives of many others.

 Уважаеми шофьори, вие трябва да разберете, че безопасността на вас и много хора зависи от вашите умения, отговорност и самоконтрол. Спазвайте всички закони за движение, наспете се, ако се чувствате уморени и не шофирайте, ако вашият камион не е безопасен и добре поддържан. DOT и останалите федерални ( и щатски) агенции затягат правилата с по-строги закони и по-високи наказания за небрежност и опасно шофиране, една грешка може да отнеме вашия живот и живота на много други хора.

 Dear Company Owners,

 Do NOT hire negligent drivers; invest in hiring skilled and well educated personnel. Well trained Safety Directors and Managers. The safety of others and your own drivers is not a joke and can cause you high penalties, years in court and possible loss of your business. Maintain all the vehicles in your fleet and do not tolerate recklessness. Provide safety plans and programs and make sure all of your drivers and staff are following them. Educate your Safety personnel and dispatchers. Obtain previous employment records, criminal checks and MVR’s for all of your drivers and Owner Operators to save yourself a lot of headaches.

 Уважаеми собственици на транспортни фирми,

 Не наемайте небрежни шофьори, инвестирайте  в наемането на квалифицирани и добре образовани кадри, добре обучени директори по безопасност и мениджъри. Безопасността на другите и тази на собствените ви шофьори не е шега и може да ви доведе до високи санкции, години в съда и възможна загуба на Вашия бизнес. Поддържайте всички превозни средства в своя автопарк и не толерирайте безразсъдството и безотговорността. Напишете  планове и програми за безопасност и се уверете, че всички шофьори и служители ги спазват. Образовайте  персонала и диспечерите си . Получаването  на предишни рекорди по заетостта, наказателни/ криминални проверки и МVR рекорди за всеки от вашите шофьори и собственици на камиони е абсолютно задължително, за да си спестите много главоболия.

 

 Nataly Stoyanova DOT Safety Consultant

  (Areas of Expertise)

•Accident; Driver Qualification; Litigation; 
•Accident Analysis; Driver Training; Loss Prevention;
•Accident Investigation; Employment; Management;
•Accident Prevention; Environmental; OSHA ;
•Brakes; Fleet Operation; SHA Violations;
•Document Examiner; Hazardous Materials; Regulatory Compliance;
•DOT Compliance; Investigation; Research;
•Safety Management; Trucking;
•Transportation; Trucking Safety

  Paul Bondar – Total Insurance Services

 
 Disclaimer: The above information is general and can’t be used to resolve individual specific issues. For individual cases, please, contact the relevant qualified expert to get professional help.

 Disclaimer: Горната информация има общ характер и не може да бъде използвана за разрешаването на конкретни специфични проблеми. За решаването на конкретни казуси се обърнете за професионална помощ към съответния квалифициран експерт.

 Шофьори на камиони или собственици на камиони, които имат въпроси или желаят да подадат сигнал за нарушение на законите и правилата в транспортната индустрия, могат да се свържат с нас на тел. 773.317.8035 или да ни изпратят съобщение на е-майл: [email protected], RE: Trucking Issue

 Светлозар Момчилов
в. “България Сега”
www.bulgariasega.com