ОБЛАГАЕМИ ДОХОДИ

Как те се облагат и кои от тях са освободени от данъци

По-долу изложената информация в голямата си част се отнася за хората, които работят на W-2,т.е при получаването на чековете си, вече са им удържани определени данъци. Информацията за всичките ви доходи се описва на тази форма, която включва не само редовното ви заплащане, но и всички други видове на компенсиране на вашият труд, като бонуси, комисионни, награди- парични или предметни, хонорари, болнични, платени отпуски и др. Въобще плащате данъци на всичко, което не е специално изключено със закон.
Ако сте решили да участвувате в пенсионен фонд, предложен ви от работодателя, така нареченият 401(к),то тогава средствата, които сте заделили да постъпват месечно в този фонд са освободени от данъци, но те се облагат когато бъдат изтеглени от този фонд и ако това стане преди определеният срок плащате и 10% глоба. Ако решите да прехвърлите заплатата си на трето лице, то това не ви освобождава от данъци, както и ако получите авансова заплата за услуги, които ще извършите в бъдеще. Типовете /бакшиши/,които получавате, също са облагаеми и трябва да се докладват на работодателя.
Да предположим, че работите от вкъщи някаква работа и децата ви помагат, то тогава независимо каква част от работата е извършена от вас или от децата ви, то вие сте човекът, който се облага с данъци. Финансовата ви година е по принцип календарната такава и ако получите чек в края на годината или на 31 декември, но не го кеширате, независимо от това, този последен чек също се води като доход за изтеклата година.
Когато получите част от възнаграждението си във вид на имущество, то тогава декларирате и тази част като заплата. Да кажем, че за консултантски услуги сте получили 5,000 дол. във вид на пари и компютър на стойност 2,000 дол, то тогава декларирате като заплата 7,000 дол. Ако получите част от заплатата си във вид на акции от компанията, декларирате стойността им в годината, в която сте ги получили, независимо от това дали ще ги продадете в бъдеще или веднага, като тук има някои по-сложни особености в зависимост от това какъв вид акции получавате. Заем получен от работодателя, който след това ви е опростен, също е облагаем. Когато ви се дават така наречените ‘наградни точки`, т.е. събирате определено количество от тях към определен магазин, да кажем ’Best Buy’, отивате и си купувате телевизор, то тези пари също се облагат във вид на заплата. Когато получавате подарък от работодателя, то тези подаръци почти винаги са облагаеми, което произтича от специфичността на взаимоотношенията работодател- работник.
При комисионните положението е малко по-различно, защото не може с точност да се определи, дали при дадена сделка, комисионната, която сте получили, няма да бъде увеличена след това, когато се приключи годината и се окаже, че печалбата е по-голяма и вие получите допълнително възнаграждение за това в добавка на получената вече комисионна. За това, при получаване на такава комисионна вие я декларирате в годината, в която сте я получили, нищо че е заработена в предидущата година. Ако сте декларирали комисионна през дадена година като доход и през следващата се е наложило да я върнете или част от нея, то тогава си приспадате от доходите тази част. При получаването на помощи за безработни, всичките доходи получени са облагаеми, като имате избор, това да стане веднага при получаването им или в последствие при подаване на данъчната декларация. Доходите получени за нетрудоспособност не се облагат.
Какво става, когато участвувате в стачка и през това време получавате възнаграждение за времето на стачката. Тези доходи не са облагаеми, само при положение, че те не са получени като условие да участвувате във стачката. Ако ви кажат, че ще ви платят, за да участвувате във стачката, то тогава ще трябва да платите данъци на тези пари. При учителите положението е по-специално, защото според закона, ако те стачкуват, не получават заплащане за дните на стачката и плащат данък върху тези неполучени пари, като наказание от правителството за това, че са стачкували.
При плащането на месечни вноски за застраховки по принцип тези пари не се облагат с данъци, става въпрос за здравни и застраховки живот, не тези за коли и къщи. Става въпрос за лични застраховки, не за бизнес разходи. Тук материята е доста сложна и е извън целите на тази статия.
Ако децата ви посещават да кажем детска градина и част от таксата за градината се покрива от работодателя, то тази част е необлагаема за вас, ако е до размери 5,000дол за семейство и 2,500 дол, ако сте самотен родител. Същото се отнася, когато осиновявате дете. Ако част от разходите по осиновяването са поети от работодателя до размер 11,650 дол на осиновено дете, то тези пари са също необлагаеми за вас. И в двата случая всяка година се прилага инфлационен коефициент.
Помощи за образование.
Когато работодателят ви плаща за образование, за да можете да заемете дадена позиция, но това образование не ви класифицира за нова професия, то тези пари не се облагат с данък. Когато част от разходите ви за образование се покриват от работодателя и това образование е странично, т.е. не е свързано с конкретната ви работа, размера на необлагаемите помощи е 5,250 дол.
Има и доста други положения дали дадени benefits предоставени от работодателя се облагат и до какъв размер, но за целите на тази статия само ще изброя някои от тях, като фирмени коли, работни условия, ползуване на паркинги, шофьорски услуги, транспортни улеснения, храна осигурена на работното място от работодателя и много други, за които не бих искал да се впускам в подробности.
Томислав Георгиев, за в.”България Сега”