Начало на програмата за зелена карта DV-2009

Програмата за разнообразяване на имиграционния поток в САЩ (DV ) е одобрена от Конгреса и се ръководи от Държавния департамент. Тази програма се провежда в рамките на всяка финансова година съгласно условията изложени в член 203( c) от Имиграционния закон. С член 131 от Имиграционния закон от 1990 г. (Публикация L. 101-649) се допълва член 203 от Закона за имиграция и натурализация, като по този начин се създава нова имиграционна категория – DV. Съгласно този закон годишно се предоставят 55 000 визи за постоянно пребиваване на лица, родени в страни с нисък процент на имиграция в САЩ.

Програмата DV-2009 ще предостави визи за постоянно пребиваване в САЩ на кандидати, които отговарят на някои съвсем лесно изпълними, но стриктни условия. Кандидатите за визи биват избирани посредством случаен компютърен подбор на принципа на лотарията. Визите обаче се разпределят между шест географски района, като по-голям брой визи се предоставя на райони с по-нисък процент на имиграция. Не се отделят визи за граждани на държави, които са изпратили повече от 50 000 имигранти в САЩ през последните пет години. В пределите на даден район нито една държава не може да получи повече от седем процента от наличните визи за една година.

Родените в някоя от следните държави нямат право да кандидатстват по програмата DV-2009, тъй като тези държави са изпратили повече от 50 000 имигранти в САЩ през последните пет години:
Бразилия, Канада, Китай (родените в КНДР), Колумбия, Доминиканската република, Еквадор, Салвадор, Гватемала, Хаити, Индия, Ямайка, Мексико, Пакистан, Филипините, Перу, Полша, Русия, Южна Корея, Обединеното кралство (с изключение на Северна Ирландия) и подопечните му територии, Виетнам. Кандидатите, родени в Хонг Конг, Макао и Тайван, имат право на участие.

Държавният департамент въведе електронна система за регистрация от DV-2005, за да направи процеса на регистрация в програмата по-ефикасен и защитен. Департаментът използва специална технология и други помощни средства, за да идентифицира тези, които извършват измама с цел нелегална имиграция или изпращат повече от един електронен формуляр.

ПЕРИОД НА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА DV -2009

Молбите за участие в програмата DV-2009 трябва да бъдат подадени по електронен път в периода от 12 ч. наобед Източно стандартно време в сряда на 3 октомври 2007 г. до 12 ч. наобед на 2 декември 2007 г. Кандидатите могат да попълнят електронния формуляр за участие в DV-2009 (известна още като “лотарията за зелена карта”) на адрес www.dvlottery.state.gov през периода за регистрация. Не се приемат заявки за участие, изпратени по пощата. Желателно е кандидатите да не чакат до последната седмица, за да участват в програмата. Големият наплив може да доведе до забавяния в работата на уебсайта. След 12 ч. наобед на 2 декември 2007 г. няма да бъдат приемани молби за участие.

Изисквания

Кандидатът трябва да е от държава с право на участие. (Виж Списъка на страните по региони с право на участие.)

Какво означава да си “от страна с право на участие”: В повечето случаи това е страната, в която кандидатът е роден. Въпреки това има още два начина, по които кандидатът може да отговори на изискването: 1) Ако кандидатът е роден в изключена от участие държава, а съпругът/съпругата е роден в страна, която има право на участие, кандидатът може да впише страната на съпруга/съпругата, но двамата трябва влязат в САЩ едновременно, при условие че получат визи. 2.) Ако кандидатът е роден в държава без право на участие, но нито един от родителите му не е роден там и не е пребивавал там постоянно, кандидатът може да впише страната на раждане на някой от родителите си, при условие че това е страна с право на участие.

Кандидатите по програмата DV трябва да отговарят на условието за образование ИЛИ квалификация. Кандидатът трябва да има средно образование, което отговаря на успешно завършен 12-годишен курс на обучение; ИЛИ през последните пет години да е имал минимум две години трудов стаж по специалност, за която са необходими две години професионално обучение или стаж, за да може да работи по тази специалност. За да се определи по коя специалност трудовият стаж отговаря на изискванията, се използва базата данни на Американското министерство на труда: http://online.onetcenter.org/. Вижте „Често задавани въпроси” № 13.

Ако кандидатът не отговаря на тези изисквания, не бива да подава молба за участие в Програмата за разнообразяване на имиграционния поток в САЩ.

Условия за участие в програмата DV-2009

Държавният департамент на САЩ ще приема молби за участие, подадени САМО по електронен път на адрес www.dvlottery.state.gov в периода за регистрация.

Ако бъде получен повече от един електронен формуляр с данните за даден кандидат, ще бъдат дисквалифицирани всички формуляри за него, независимо кой е изпратил формуляра. Кандидатите за участие в лотарията могат да подготвят сами електронния формуляр за участие или някой друг да го подготви и изпрати от тяхно име.

Процесът на регистрация на електронния формуляр за участие би трябвало да завърши с получаването на електронно съобщение, потвърждаващо успешното регистриране на кандидата, съдържащо името му, датата на раждане, страната на раждане и печат с датата и часа на регистрацията. Кандидатът може да отпечата това потвърждение за своя информация, като използва функцията Print на своя браузер.

Писма за участие  в лотарията, изпратени по пощата, няма да бъдат приемани.

Електронният формуляр за участие ще бъде дисквалифициран, ако не съдържа всички необходими снимки. Към електронния формуляр трябва да бъде изпратена скорошна снимка на следните лица:

– Основен кандидат

– Съпруг или съпруга

– Всяко несемейно дете под 21 години, включително всички родни деца, законно осиновени или доведени деца на двамата съпрузи от всички бракове, настоящи и предишни (ако има такива), дори ако детето не живее заедно с кандидата или той не желае детето да имигрира.

Не е необходимо да изпращате снимка на дете, което е вече гражданин на САЩ или притежател на зелена карта.

Групови или семейни снимки няма да бъдат приемани. Трябва да има отделна снимка на всеки член на семейството. Ако не бъде изпратена изискваната снимка за съпруга/съпругата и за всяко дете, това означава, че електронният формуляр в компютърната система ще бъде непълен. Електронният формуляр няма да бъде приет и ще се наложи да го изпратите повторно. Ако не вкарате правилната снимка за всеки отделен участник в електронната система, това ще доведе до дисквалификация на основния кандидат и до отказ на всички визи по време на интервюто за виза.

Дигитална снимка на основния кандидат, съпруга или съпругата и на всички деца трябва да бъдат изпратени онлайн в електронния формуляр. Файлът може да бъде създаден, като се направи нова дигитална снимка или като се сканира вече направена и проявена снимка.

Електронните формуляри биват дисквалифицирани и се отказва виза в случаите, когато снимките не са скорошни или са били подправени, или не отговарят на дадените по-долу инструкции.

Инструкции за дигиталната снимка:

Дигиталният образ трябва да е съобразен със следните спецификации и да бъде обработен по един от следните начини:

Да се направи нова дигитална снимка.

Да се сканира снимка.

Спецификации на снимката: Дигиталният образ трябва да е съобразен със следните спецификации, в противен случай молбата за участие ще бъде дисквалифицирана.

Позициониране на главата

Образът на кандидата трябва да е в анфас – лицето да е обърнато директно към камерата.

Главата да не е наклонена нагоре, надолу или настрана.

Главата трябва да заема около 50 % от снимката. 

Фон

Образът трябва да е върху неутрален, светъл фон.

Снимки с много тъмен фон или направени на пъстър фон няма да бъдат приемани.

Фокус

Снимки, на които образът не е на фокус, няма да бъдат приемани.

Украшения

Снимки, на които фотографираният е с очила с тъмни стъкла или носи национални украшения, закриващи лицето или части от него по какъвто и да е начин, няма да бъдат приемани.

Покривала за глава и шапки

Снимки на кандидати, които носят шапки или други покривала за глава ще бъдат приемани само ако това се налага по религиозни причини, но дори в тези случаи не бива да покриват части от лицето.

Снимки на кандидати с племенни украшения за глава, които не се носят по религиозни причини, няма да бъдат приемани.

Снимки на кандидати с военни, военновъздушни или други униформени шапки няма да бъдат приемани.

Композиция на снимката

Предпочита се 24-битова цветна снимка пред чернобяла или в сив отенък снимка. Снимките трябва да бъдат свалени като файл от фотоапарат в компютъра. Възможно е да бъдат сканирани и вкарани като файл в компютъра. Ако използвате скенер, настройките трябва да бъдат за True Color при 24-битов цвят. За целите на програмата DV цветните и чернобелите (или в син отенък) снимки трябва да бъдат сканирани при тази настройка. За чернобели или в сив отенък снимки, сканирани в 24-битов цветен модус, се използват само три цвята или цветови гами. В резултат на това образът ще остане чернобял и сив.

Изисквания към дигиталната снимка: Дигиталната снимка трябва да отговаря на следните изисквания, тъй като в противен случай системата автоматично ще отхвърли електронния формуляр и ще изпрати съобщения на подателя.

Когато се използва нова дигитална снимка

Цифровата снимка трябва да бъде във формат JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Размерът на електронния файл на снимката не бива да е по-голям от шестдесет и две хиляди и петстотин (62 500) байта.

Снимката трябва да бъде с резолюция от 320 пиксела височина на 240 пиксела широчина.

Наситеност на цвета от: 24-битов цвят [Забележка: Предпочитат се цветни снимки. Ако бъдат използвани, чернобелите и в сив отенък снимки трябва да бъдат сканирани в 24-битов цвят. Не се приемат монохромни изображения с 2-битов цвят, 8-битов цвят или в 8-битов сив отенък.]

Сканиране на снимката:

Преди да я сканирате, снимката трябва да отговаря на следните изисквания:

Размери на снимката:  2 инча на 2 инча (50 на 50 мм).
Цвят: За целите на програмата се предпочита цветна снимка. Чернобялата или в сив отенък снимка трябва да се използва само в 24-битова настройка.

Снимката трябва да отговаря на изискванията за позициониране на образа. Ако снимката отговаря на изискванията за размери, цвят и позициониране на образа, сканирайте снимката, като спазите следните характеристики:

Снимката трябва да бъде сканирана с резолюция от 150 точки на инч (dpi).

Сканираната снимка трябва да бъде във формат JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Размерът на електронния файл на сканираната снимка не бива да е по-голям от шестдесет и две хиляди и петстотин (62 500) байта.

Резолюция на образа: 300 х 300 пиксела

Наситеност/интензивност на цвета: 24 бита. [Забележка:  Чернобелите и в сив отенък снимки трябва да бъдат сканирани в 24-битов цвят. Не се приемат монохромни изображения (с 2-битов цвят), 8-битов цвят или в 8-битов сив отенък.]

ЕЛЕКТРОННИЯТ ФОРМУЛЯР

Има само един начин да се кандидатства за участие в лотарията за зелена карта DV-2009. Кандидатът трябва да изпрати електронен формуляр за участие в програмата за разнообразяване на имиграционния поток в САЩ (DV-2009), който може да бъде намерен в интернет само на адрес www.dvlottery.state.gov . Ако не се предостави пълната информация и не се попълнят всички полета на електронния формуляр, молбата за участие ще бъде дисквалифицирана.

Кандидатите за участие ще трябва да попълнят електронния формуляр за участие, като предоставят следната информация:

1. Трите имена. Първо се пише фамилното име, след това първото и бащиното име.

2. Дата на раждане: ден, месец, година.

3. Пол: Male/Female (мъжки или женски).

4. Място на раждане: Град/село.

5. Страна на раждане: Трябва да се посочи сегашното име на страната, в която кандидатът е роден.

6. Страна с право на участие в програмата. Обикновено се записва страната, в която кандидатът е роден. Страната с право на участие няма връзка със страната, в която живеете понастоящем. Ако сте роден в страна, която няма право на участие в програмата DV, моля прочетете инструкциите, за да проверите дали има друга възможност за участие. Виж „Често задавани въпроси” № 1.

7. Снимка на кандидата. Виж раздела “Инструкции за дигиталната снимка” за повече информация. Уверете се, че са включени всички снимки, включително и тези на съпруга/съпруга и всички деца (ако това се отнася за вашия случай). Виж „Често задавани въпроси” № 11.

8. Пощенски адрес: Име на получателя, адрес: улица, град/село, област, пощенски код, държава.

9.  Държавата, в която живеете понастоящем.

10. Телефон: (по желание).

11. Имейл адрес: (по желание).

12. Коя е най-високата образователна степен, която имате към настоящия момент? Трябва да използвате една от следните опции, представящи най-високата Ви степен на образование: 1) начално училище; 2) средно образование, незавършено; 3) средно образование, завършено; 4) професионално училище; 5) незавършен университет; 6) университет; 7) следдипломна квалификация; 8) магистърска степен; 9) квалификация след магистратура; 10) докторска степен.

13. Семейно положение: Неженен/неомъжена, женен/омъжена, разведен/разведена, вдовец/вдовица, законно разделен. (В българското законодателство не съществува понятието „законно разделен” и затова кандидатите за виза от България не биха могли да го използват, дори в момента на участие да живеят отделно от своя брачен партньор).

14. Брой на децата, които са под 21 години и несемейни. Електронният формуляр трябва да включва името, датата и мястото на раждане на съпруга/съпругата и всички биологични деца, както и всички законно осиновени и доведени деца, които са неженени и са под 21 години, дори ако основният кандидат вече не е женен за другия родител на детето и дори ако детето вече не живее с основния кандидат и няма да имигрира заедно с него. Отбележете, че женени деца или деца, които са навършили 21 години, не могат да получат виза. Не се включват само деца, които са американски граждани или притежатели на зелена карта. Ако не бъдат включени всички деца, които имат право на участие, това ще доведе до дисквалификация на основния кандидат и отказ на виза за всички членове на семейството по време на интервюто. Вижте „Често задавани въпроси” № 11.

15. Информация за съпруга/съпругата: име, дата на раждане, пол, място на раждане(град/село, държава). Ако основният кандидат не включи съпруга/съпругата, това ще доведе до дисквалификация на основния кандидат и отказ на виза за всички членове на семейството по време на интервюто.

16. Информация за децата: име, дата на раждане, пол, място на раждане(град/село, държава), снимка: включете всички деца, заявени в точка 14.

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ИЗБИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите ще бъдат избирани по случаен признак от компютър от всички подадени молби за участие, които отговарят на горните изисквания. Избраните ще бъдат уведомени по пощата между май и юли 2008 г., като ще им бъдат изпратени по-нататъшни инструкции, включително информация за таксите, свързани с процедурата за имигриране в САЩ. Избраните по случаен признак НЯМА да бъдат уведомявани по имейл. Тези, които НЕ са изтеглени, НЯМА да получат уведомително писмо. Американските посолства и консулства няма да могат да предоставят списък на успешните кандидати. Съпрузите/съпругите и всички несемейни деца под 21 години ще могат също да кандидатстват за имигрантски визи, за да придружат или да се присъединят по-късно към основния кандидат. Визи по програмата г DV-2009 ще бъдат издавани между 1 октомври 2008 и 30 септември 2009 г.

Кандидатите, изтеглени по случаен признак, трябва да отговарят на всички условия на американския имиграционен закон, за да могат да получат виза. Обработването на всички документи и издаването на имигрантски визи на всички успешни кандидати и членовете на техните семейства трябва да приключи в полунощ на 30 септември 2009 г. При никакви обстоятелства не може да се издаде виза или да се направи промяна на статута в САЩ след тази дата, нито е възможно членовете на семейството да получат визи след 30 септември 2009 г., за да се присъединят към основния кандидат в САЩ.

ВАЖНО!

Не се изисква никаква такса за участие в програмата DV. Американското правителство не наема външни консултанти или частни фирми за целите на тази програма. Всички посредници или лица, които предлагат помощ за подготовка на кандидатите по програмата DV, правят това, без да са упълномощени и без съгласието на американското правителство. Използването на външен посредник или помощник за подготовката на електронния формуляр за участие е лично решение на кандидата.

Електронният формуляр за участие, който отговаря на всички посочени по-горе изисквания и е изпратен лично от кандидата, има еднаква вероятност да бъде изтеглен от компютъра в Консулския център в Кентъки, както и електронният формуляр, изпратен от платен посредник, който попълва данните на кандидата. Всички електронни формуляри от даден географски регион, получени по време на регистрационния период, имат еднакъв шанс да бъдат изтеглени. Ако обаче се получи повече от един електронен формуляр за участие за отделен кандидат, това ще доведе до дисквалификация на всички формуляри за него, независимо кой ги е изпратил.

Често задавани въпроси за участие в програмата DV-2009

1. Какво означават термините „право на участие”, “родна” страна и „причисляване” към дадена държава? Има ли възможност кандидатът, който не е роден в страна с право на участие, все пак да участва в програмата DV?

Страната с право на участие обикновено е страната, в която сте роден. Страната с право на участие не е задължително странта, в която живеете. “Родна” страна обикновено означава, че някой се е родил в определена страна, независимо от това каква е сегашната му националност или държава на местоживеене. “Родна” означава също така, че някой има право да бъде “причислен” към определена страна съгласно разпоредбите на Член 202(b) от Закона за имиграцията и националността.

Например, ако е роден в страна, която няма право на участие в програмата DV-2009, основният кандидат може да поиска “причисляване” към страната на раждане на съпруга/съпругата, съответно, ако съпругът/съпругата отговаря на изискванията за виза и на двамата бъдат издадени визи и влязат едновременно в САЩ. Малолетно дете може да бъде “причислено” към страната на раждане на един от родителите.

Ако е роден в страна без право на участие, основният кандидат може да бъде „причислен” към страната на раждане на един от родителите, ако родителят не е имал постоянно местожителство в страната без право на участие по време на раждането. Лицата не се смятат за постоянно пребиваващи в държавата, в която не са били родени или натурализирани, ако само посещават страната временно или живеят там по работа или по професионални причини по поръчение на компания или правителство.

Кандидат, който иска да бъде причислен към страна различна от родната, трябва да включи тази информация в електронния формуляр, въпрос № 6. Моля, имайте предвид, че ако не посочите точната страна, която има право на участие или към която сте „причислен”, това може да доведе до дисквалификация.

2. Има ли промени или нови изисквания в процедурата по кандидатстване за новата програма DV?
 
Участието в програмата DV-2009 става единствено по интернет на адрес www.dvlottery.state.gov по време на периода за регистрация. Не трябва да се изпращат писма по пощата, за да се участва в програмата.
За да бъде събрана допълнителна информация, към програмата DV-2009 са прибавени няколко въпроса и възможности за отговори.
– Страна на местоживеене в момента.
– Кое е най-високото образователно ниво, което имате към настоящия момент: 1) начално училище; 2) средно образование, незавършено; 3) средно образование, завършено; 4) професионално училище; 5) незавършен университет; 6) университет; 7) следдипломна квалификация; 8) магистърска степен; 9) квалификация след магистратура; 10) докторска степен.
– „Законно разделени” вместо термина „разделени”, използван в предишни програми под въпроса за семейното положение. „Законно разделени” означава, че съдът официално е обявил, че вие и съпруга/съпругата сте законно разделени. Това означава, че съпругът/съпругата няма право да имигрира заедно с основния кандидат.

3. Изискват ли се подписи и снимки за всеки член от семейството или само за основния кандидат?

В електронния формуляр не се изискват подписи. Изисква се по една снимка от основния кандидат, съпруга/съпругата и всички деца под 21 години. Не се приемат фамилни или групови снимки. Прочетете информацията за снимка в този бюлетин.

4. Защо някои държави не могат да участват в програмата DV-2009?

Програмата DV има за цел да даде възможност за имиграция на хора от страни, различни от тези, които изпращат голям брой имигранти в САЩ. Законът заявява, че не могат да се издават DV визи на кандидати от страни с “висока степен на имиграция в САЩ”. Става въпрос за държави, които през последните пет години са изпратили повече от 50 000 имигранти в категориите на семейно спонсориране и работни взаимоотношения. Всяка година Службата гражданство и имиграционни услуги (USCIS) прибавя броя на имигрантите въз основа на семейно спонсориране и работни взаимоотношения към бройката от последните пет години, за да определи кои страни трябва да бъдат изключени от годишната визова лотария. Тъй като всяка година се взема решение, списъкът с изключени страни се променя ежегодно.

5. Какво е ограничението в броя визи на програмата DV-2009?

По закон програмата за разнообразяване на имигрантския поток предоставя максимум 55 000 визи за постоянно местоживеене в САЩ на кандидати, които отговарят на изискванията. След като през ноември 1997 г. Конгресът на САЩ прие Закона за подпомагане на Никарагуа и Централна Америка (NCARA), започна ежегодното предоставяне на 5000 от общо 55 000 визи по програмата NCARA. Действителното намаляване на броя визи до 50 000 започна от DV-2000 и остава в сила за DV-2009.

6. Какъв е броят визи по програмата DV-2009, които се разпределят за отделните географски райони?

Службата гражданство и имиграционни услуги (USCIS) определя регионалния лимит за всяка година по формула, определена в Член 203(с) от Закона за имиграцията и националността. След като USCIS завърши изчислението, ще бъдат оповестени регионалните визови лимити за програмата.

7. Кога се приемат електронните формуляри за програмата DV-2009?

Електронните формуляри за участие в програмата DV-2009 могат да се изпращат в определения срок. Огромният брой заявки за участие създава голям обем работа по селектиране и обработване на успешните кандидати. Ако периодът за участие е октомври, ноември и декември, това дава възможност за навременно уведомяване на успешните кандидати. Така се предоставя на тях и на посолствата ни в чужбина повече време за подготовка. Съветваме ви да участвате по-рано в периода на регистрация. Големият наплив в края на периода за регистрация може да забави компютърната система. Няма да се приемат електронни формуляри за участие след 12 ч. наобед на 2 декември 2007 г.

8. Могат ли хора, които в момента се намират в САЩ, да участват в програмата?

Да, кандидатът може да е в САЩ или в друга държава и писмото да бъде изпратено от САЩ или от друга държава.

9. Дали всеки кандидат е ограничен да изпраща само един електронен формуляр по време на периода за регистрация?

Да, законът позволява само един електронен формуляр от или за един кандидат по време на периода за регистрация. Всички, които изпращат повече от едно писмо, ще бъдат дисквалифицирани. Държавният департамент ще използва съвременна технология и други средства, за да идентифицира кандидати, които изпращат повече от един електронен формуляр по време на периода за регистрация. Тези, които изпращат повече от един електронен формуляр ще бъдат дисквалифицирани и електронният запис ще се пази от Държавния департамент. Кандидатите могат да участват в програмата всяка година по време на периода за регистрация.

10. Възможно ли е съпругът и съпругата да изпратят отделни електронни формуляри?

Да, както съпругът, така и съпругата могат да изпратят отделен електронен формуляр. Ако един от тях бъде избран, другият има право на производен статут.

11. Кои членове на семейството мога да включа в електронния формуляр за участие в програмата DV-2009?

В електронния формуляр трябва да изброите съпруга/съпругата и всички неженени деца под 21-годишна възраст с изключение на децата, които са американски граждани или имат статут на постоянно пребиваващи в САЩ. Необходимо е да включите съпруга/съпругата дори в момента да сте разделени, освен в случаите, когато сте законно разделени, т.е. има писмено споразумение, признато от съда, или съдът е издал съдебно решение. Ако обаче сте законно разделени или разведени, не е необходимо да включвате бившия си брачен партньор. Трябва да включите всички неженени деца под 21-годишна възраст, независимо дали са ваши родни деца, деца на съпруга/съпругата от предишен брак или законно осиновени деца според законите на страната ви, освен ако детето не е вече американски гражданин или притежател на зелена карта. Включете всички деца дори да не живеят с вас и да не възнамеряват да имигрират чрез програмата DV.

Обстоятелството, че сте включили членове на семейството в електронния формуляр, не означава, че те трябва да пътуват с вас. Могат да решат да не ви последват. Ако обаче включите във формулярите за кандидатстване членове на семейството, които не са били споменати в първоначалния електронен формуляр, ще бъдете дисквалифицирани. Това се отнася само за членове на семейството по времето, когато сте изпращали първоначалното писмо за участие в програмата, а не тези, които са станали членове на семейството по-късно. Брачният партньор може да участва с отделно писмо, макар че името му е включено в писмото на съпруга/съпругата. Вижте въпрос 10.

12. Трябва ли кандидатът сам да изпрати електронния формуляр или някой друг може да го направи от негово име?

Кандидадът може сам да изпрати електронния формуляр или някой да му помогне. Независимо дали електронният формуляр е изпратен лично или е оказана помощ от от адвокат, приятел, роднина и т.н., за даден кандидат може да бъде изпратен само един електронен формуляр. Участникът е отговорен за осигуряване на точна и пълна информация в електронния формуляр. Ако електронният формуляр бъде изтеглен, уведомителното писмо ще бъде изпратено само по пощата на адреса, посочен в електронния формуляр.

13. Какви са изискванията за образование или трудов стаж?

Според закона и наредбите всеки кандидат трябва да има най-малко средно образование или неговия еквивалент, или през последните пет години да има две години стаж по специалност, за която са необходими две години обучение. “Средно образование или неговият еквивалент” се дефинира като успешно завършване на 12-годишен курс на обучение на начално и средно образование, сравнимо със средното образование в САЩ (Забележка: 11-годишното гимназиално образование в България отговаря на изискванията.) Документите за образование или трудов стаж се представят на консулския служител по време на интервюто за виза. За определяне дали кандидатът има право да кандидатства за имигрантска виза въз основа само на професионален опит ще се използват определенията на професионалните категории от базата данни O*Net OnLine: http://online.onetcenter.org.

Кои професии отговарят на изискванията за програмата DV?

В базата данни на Американското министерство на труда : http://online.onetcenter.org професиите са групирани в пет зони. Макар че много професии са изброени в уебсайта на Министерството на труда, само някои от тях отговарят на изискванията за програмата DV. За да се класирате въз основа на трудов стаж, трябва през последните пет години да сте имали две години трудов стаж по професия, намираща се в зона 4 или 5 и класирана с повече от 7 точки (SVP).

Как да намеря професиите, които отговарят на изискването, в уебсайта на Американското министерство на труда?

Отговарящите на изискванията професии са посочени в базата данни на Министерството на труда –  http://online.onetcenter.org. Следвайте указанията, за да разберете дали вашата професия се класира. Изберете Find Occupations и след това Job Family. Например, изберете Architecture and Engineering и кликнете върху GO. След това кликнете  върху линка за определена професия. Следвайки същия пример, кликнете върху Aerospace Engineering. След като изберете линк за определена професия, изберете полето Job Zone, за да откриете номера на зоната и броя точки (SVP) за дадената професия.

14. Как ще бъдат изтегляни кандидатите?

В Консулския център в Кентъки всички електронни формуляри от всеки отделен географски район ще получат индивидуален номер. След края на периода за кандидатстване компютър ще направи случаен подбор сред всички електронни формуляри, получени от шестте географски района. За всеки район първият случайно избран електронен формуляр ще бъде регистриран първи, вторият ще получи втората регистрация и т.н. Няма значение дали електронният формуляр е получен рано или късно по време на периода за кандидатстване. Всички електронни формуляри, получени по време на този период, имат еднакъв шанс да бъдат избрани в рамките на съответния район. Когато даден електронен формуляр бъде избран, на кандидата ще се изпрати уведомително писмо от Консулския център в Кентъки, което ще съдържа формуляри за виза и инструкции. Консулският център в Кентъки ще продължи да обработва случая, докато спечелилият бъде уведомен да се яви на интервю за виза в консулски отдел на САЩ или докато онези, които имат възможност за това, се явят в офиса на USCIS в Съединените щати за промяна на статута.
Важна бележка: Избраните в лотарията няма да бъдат уведомявани с електронна поща. Ако получите имейл за това, че сте спечелили, имайте предвид, че това съобщение е фалшиво.

15. Могат ли спечелилите да променят статута си в имиграционната служба (USCIS)?

Да, ако имат право на промяна на статута според член 245 от Закона за имиграцията и националността, избраните кандидати – намиращи се в САЩ – могат да кандидатстват в Службата по гражданство и имиграционни услуги за промяна на статута. Те трябва да се уверят, че имиграционната служба може да завърши обработката на документите им, включително и документите на роднините им в чужбина, преди 30 септември 2009 г., тъй като на тази дата приключва обработакта на документите по програмата DV-2009. След полунощ на 30 септември 2009 г. няма да има налични визови номера при никакви обстоятелства.

16. Ще бъдат ли уведомявани кандидатите, които не са спечелили?

Не, кандидатите, които не са спечелили, няма да получават отговор на своите електронни формуляри. Само тези, които са изтеглени, ще бъдат уведомени. Всички уведомителни писма се изпращат от 5 до 7 месеца след края на периода за регистрация на посочения адрес. Тъй като не се изпращат съобщения на тези, които не са избрани, всеки, който не е получил писмо, ще знае, че не е сред изтеглените.

17. Колко кандидати ще бъдат избрани?

Предоставят се 50 000 визи по програмата DV-2009, но ще бъдат изтеглени повече участници. Тъй като е възможно някои от първите 50 000 да не стигнат до издаване на виза, Консулският център в Кентъки изтегля повече от 50 000 електронни формуляра, за да се осигури издаването на всички налични визи по програмата DV-2009. Това обаче означава, че няма да има достатъчен брой визи за всички, които са били изтеглени като печеливши. Всички изтеглени кандидати ще бъдат уведомени навреме за мястото си в списъка. Интервютата със спечелилите ще започнат в началото на октомври 2008 г. Консулският център в Кентъки ще изпрати писма с дати за интервю на спечелилите 4 – 6 седмици преди насроченото интервю с американски консулски служител в съответното посолство. Ако има налични визови номера, ежемесечно ще се издават визи на тези кандидати, които са одобрени през текущия месец. Веднага след като бъдат издадени 50 000 визи по DV-2009, програмата ще бъде прекратена. С други думи, визовите номера могат да свършат преди 30 септември 2009 г. Спечелилите кандидати, които желаят да получат визи, трябва да бъдат готови да действат своевременно. Случайният подбор от компютъра на Консулския център в Кентъки не е гаранция, че ще получите виза.

18. Има ли минимална възраст за участниците в програмата DV-2009?

Няма минимална възраст за участие в програмата, но изискването за диплома за средно образование или трудов стаж към деня на кандидатстването за виза на практика дисквалифицира повечето кандидати, които са под 18-годишна възраст.

19. Ще има ли някаква специална такса за участие в програмата DV-2009?

Няма такса за изпращане на електронния формуляр. Кандидатите по програмата DV трябва да платят всички изисквани такси за визата в деня на интервюто в посолството или консулството. По-нататъшна информация за изискваните такси ще бъде включена към инструкциите, изпращани от Консулския център в Кентъки на всички спечелили участници.

20. Съществува ли специално разрешително за участниците в програмата за разнообразяване на имиграционни поток в САЩ (DV Program)  за влизане в САЩ след извършване на нарушение спрямо имиграционния закон?

Не. Кандидатите подлежат на всички санкции, предвидени от имиграционния закон за отказ на виза. Не е предвидено някакво специално разрешително за влизане в САЩ, различно от разрешителните, описани в Закона за имиграцията и националността.

21. Могат ли кандидати, които вече са регистрирани за визи в  други имигрантски визови категории, да участват в програмата DV-2009?

Да, те имат право да участват в програмата DV-2009.

22. Докога спечелилите имат право да кандидатстват за визи по програмата DV-2009?

Спечелилите в лотарията DV-2009 могат да кандидатстват за виза в рамките на финансовата година 2009, т.е. от 1 октомври 2008 до 30 септември 2009 г. Кандидатите трябва да получат DV виза или да променят статута си до края на финансовата година (30 септември 2009 г.). Няма прехвърляне на права за следващата финансова година за хора, които са избрани, но не са успели да получат виза по време на финансовата 2009 г. Съпруги/съпрузи и деца, които имат право на статут по програмата DV-2009, могат да получат визи между октомври 2008 и септември 2009 г. Участниците, които кандидатстват за виза в американско консулство, ще получат от Консулския център в Кентъки писмо с дата за интервю 4 – 6 седмици преди определената дата.

23. Ако основният кандидат почине, какво се случва с молбата за виза?

Смъртта на основния кандидат води до автоматично прекратяване на случая. Съпругът/съпругата и всички деца загубват право да участват чрез този електронен формуляр.

24. Кога ще се може да се участва онлайн в програмата DV?

Електронната регистрация ще може да се извърши по време на регистрационния период от 12 ч. на обед източно стандартно време в сряда на 3 октомври 2007 г. до 12 ч. на обед на 2 декември 2007 г.

25. Ще мога ли да сваля и да запазя електронния формуляр в „Уърд” или друга подходяща програма, след което да го попълня?

Не, не можете да запазите формуляра в друга програма, за да го попълните и изпратите по-късно. Електронният формуляр трябва да бъде попълнен единствено в сайта. Това прави формуляра „по-универсален”, отколкото би бил в „уърд формат”. По този начин електронният формуляр се попълва и подава, докато участникът е онлайн.

26. Ако нямам достъп до скенер, мога ли да изпратя снимка на мой роднина в САЩ, който да я сканира, да я запази на дискета, след к