СЪОБЩЕНИE

Генералното консулство на България в Чикаго информира сънародници и посетители, че от 15 януари 2008 г. българските консулски служби в САЩ събират нови такси за административни и консулски услуги в съответствие с Постановление на Министерския съвет №333 от 28 декември 2007 г. Таксите за най-често ползваните услуги са приложени тук или могат да бъдат видяни на нашия сайт www.bgconsulchicago.net . Таксите на МВнР за услуги, извършвани при консулски дни извън офиса на ГК-Чикаго, се заплащат двойно – с увеличение от 100%.

Такси за административни и консулски услуги

Съгласно Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по

Закона за държавните такси, приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г.

Вид на услугата

Цена

USD

Удостоверяване на подписа върху частен документ

23

Издаване на удостоверения, служебни бележки и други документи

15

Друга административна или консулска услуга

8

Такси за административни и консулски услуги

 

Съгласно Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г.

Вид на услугата

Цена

USD

Издаване на паспорт

v на лица от 14 до 58 г.

v на лица от 58 до 70 г.

v на лица над 70 г.

v на лица до 14 г. се събират следните такси:

a) за първи паспорт

b) за следващ паспорт

 

55

45

35

 

35

45

Издаване на лична карта

v със срок на валидност 10 години

v със срок на валидност 4 години

v за безсрочни лични карти

v на инвалиди с определена I, II и III група инвалидност

 

Освобождават се от заплащане на такси при издаване на първа лична карта:

a) лицата от 14– до 16-годишна възраст;

b) лицата, навършили 70-годишна възраст;

 

40

35

35

31

 

 

 

 

Издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство

v на лица до 58 г.

v на лица от 58 до 70 г.

v на инвалиди с определена I, II и III група инвалидност

 

Освобождават се от заплащане на такси за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

 

 

45

40

32

Издаване на временен паспорт за завръщане в Република България

180

Получаване на формуляр на заявление за издаване на български документи за самоличност 1 бр.

2

Такси за административни и консулски услуги

Съгласно Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г.

Вид на услугата

Цена

USD

За придобиване и възстановяване на българско гражданство.

 

v Лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност.

 

v За лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст.

 

v Други лица.

 

 

100

 

 

85

 

 

155

За освобождаване от българско гражданство

115

За установяване на българско гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство

115

За установяване на единен граждански номер

30

За издаване на свидетелство за съдимост

30

За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликат в изпълнение на указ от:

v лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност.

 

v лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст.

 

v други лица

 

 

 

40

 

 

15

 

 

190

За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализация или за лишаване от българско гражданство

190

За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата

25