Избори за народни представители 2014

 

 

Българските граждани, живеещи зад граница, които желаят да гласуват в предстоящите на 5 октомври избори за Народно събрание, вече могат да подадат заявление и по електронен път. Срокът за това, както и за подаването на заявлението лично в съответното дипломатическо или консулско представителство или чрез изпращане по пощата, e 9 септември 2014 г. Електронното заявление се подава чрез официалната интернет-страница на Централната избирателна комисия на адрес: http://www.cik.bg/foreign_register_pi2014

В заявлението по т. 9 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или по лична карта единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на по чл. 17, ал. 3 ИК.

На сайта на ЦИК може да се направи и справка – по ЕГН (http://www.cik.bg/foreign_check_pi2014?check) или по страна (http://www.cik.bg/foreign_registered_pi2014), дали подаденото от вас заявление е потвърдено.

Избирателните секции извън страната се образуват:

– в местата, където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват;

– в местата, където няма дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват;

– в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели;

– извън изброените по-горе места по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден (12 септември 2014 г.).

Всички желаещи да се включва в СИК в деня на изборите, мога да декларират своето желание на електронния адрес на ГК Чикаго consulate.chicago@mfa.bg, като опишат:

– трите си имена,

– професия и

– образование,

– какъв предишен опит имат на избори (ако имат такъв) и

– за кое населено място имат интерес да участват в СИК.

 

Генерално консулство на Република България в Чикаго

Consulate General of Bulgaria in Chicago

737 N. Michigan Ave, Suite 2105, Chicago, IL 60611-6647

Telephone: (312)867-1904  Fax: (312)867-1906

E-mail:  consulate.chicago@mfa.bg

www.mfa.bg/embassies/usagc3

www.facebook.com/Bulgarian.Consulate.in.Chicago