2280 места осигурени за българи в чужбина (степени – бакалавър, магистър, доктор)

Уважаеми госпожи и господа,
Уведомяваме ви, че съгласно Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет на Република България, Министерството на образованието и науката ежегод.но предоставя до 2000 места за обучение на българи, живеещи извън България, в български държавни висши училища. Обучението е в редовна форма за придобиване“ на образователноквалификационните степени „професинален бакалавър“, ,,бакалавър“ и „магистър“ след завършено средно образование, както и за магистратура след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“. МОН осигурява с:ьщо и до 40 места за обучение в докторантура, както и до 240 месеца за следдипломна специализация.
Подкрепата на българската държава за обучението, се изразява във:
• Облекчени условия и ред за кандидатстване и приемане, включително възможност за заявяване и избор на висши училища, професионални направления, специалности и докторски програми;
• Предоставяне на стипендия в размер на 200 лева за студентите и 500 лева за докторантите и специализантите;
• Заплащане на такси за обучение в размера, определен за българските граждани, или освобождаване от такса, когато това е предвидено в международен договор със съответната страна;
• Ползване на студентски общежития и столове, субсидирани от държавата;
• Заплащане на намалени такси за предоставяне право на продължително пребиваване и за разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
• Задължително осигуряване в Националната здравно-осигурителна каса съгласно Закона за здравното осигуряване чрез съответното висше училище или научна организация по реда на българските студенти и докторанти.
Във връзка с разработването на план-приема за учебната 2019-2020 година, до 15.02.2019 г. могат да се изпращат.предложения и заявки за места за обучение по определени специалности и висши училища в МОН, дирекция „Висше образование“.За допълнителна информация: Тодор Ванчев, тел. +359 2 9217 630, [email protected]щon.bg и Венко Божанов, тел. +359 02 9217 530, [email protected],mon.bg – главни експерти в дирекция „Висше образование“.