Лизингов договор

Терминът „лизинг“ обикновено се разбира от занимаващите се с транспортен бизнес собственици на камиони малко едностранно. За тях „лизинг” е когато  плащат месечни вноски на дилъра  за използването на транспортно средство при предварително договорени условия. Трябва да се вземе под внимание обаче, че договорите, които те на свой ред сключват с фирмите за превоз притежаващи собствена оторизация, също спада в категорията „лизинг“.
Логиката, по която работи този процес не е сложна. Собствениците, които сключват лизингови договори с компаниите превозвачи са добре дошли, защото им осигуряват необходимата гъвкавост и ресурс, за да отговорят на търсенето на превоз в периодите, когато товарите се увеличат. За собствениците, лизингът с компанията превозвач, на свой ред може да бъде значителен източник на доход.
Съществуват три важни области, където балансът на интереси трябва да бъде постигнат. Това са: нормативната, правната и трудовата област.

НОРМАТИВИ И РАЗПОРЕДБИ
От нормативна гледна точка когато собственикът-оператор отдава  камион под лизинг на компанията превозвач за превозване на стоки срещу възнаграждение или компенсация, то тогава компанията се явява оторизиран превозвач на товара. US DOT-номер на превозвача се поставя на камиона и транспортирането е покрито от неговата застраховка. Това също означава, че компанията-превозвач е отговорна за безопасното опериране на превозното средство и съобразяването от страна на собственика оператор с федералните нормативи за безопасност. Неспазването на същите може да се отрази негативно върху така нареченият BASIC (наказателни точки за безопасност) на фирмата превозвач.
Вие може би вече имате предвид някои компании, които са ви привлекли вниманието за бъдещ бизнес. Ако е така, добре ще е да влезете в контакт с тях и да ги попитате за лизингов договор. След като го получите, сравнете клаузите му със секциите 376.11 и 376.12 във федералните нормативи за безопасност, отнасящи се за моторизираните превозвачи  (Federal Motor Carrier Safety Regulations, Sections 376.11 and 376.12). Регулациите в тези секции са задължителни както за вас така и за компанията-превозвач. Проучете тези наредби внимателно. Отделете достатъчно време да прочетете лизинговият договор на вашия партньор и си вземете бележки за всичко което не ви е съвсем ясно. Ако компанията не отговаря или се отегчава от вашите въпроси може би това е сигнал, че трябва да не работите с нея. Обърнете се към следващата.

ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
Лизинговият договор сам по себе си е правен документ, определящ отношенията между собственикът-оператор (lessor) – страната отдаваща лизът и оторизираният превозвач (lessee) – страната приемаща лизът за определен срок. Лизинговият договор трябва да е писмен и точно да определя специфичните условия на взаимните отношения. По време на оперирането на превозното средство трябва да има налице вътре в него копие от този договор или/и превозното средство трябва да бъде обозначено, че компанията-превозвач е правно оторизирана да оперира с него.  Документацията на камиона е много важна част от лизинговия договор. Собствеността на камиона трябва да бъде точно документирана, особено в случаите, когато след изтичане на договора, тя и отговорностите се завръщат обратно при собственика-оператор.
В договора може да е упоменато, че когато лизът изтече и собствеността се завърне  обратно при вас (the lessor), оторизираният превозвач трябва да получи документ за прекратяване на правото на собственост (ползване) и отговорност. Тези документи (receipts) са особено важни при лизингови ситуации, които са за кратки периоди, като единичен курс, например. Отговорността по застраховката и контролът върху екипировката са критично важни за двете страни  и трябва да бъдат ясно определени с тези документи. Трябва да се знае кога точно lessee (получателят на лизът) влиза в контрол и кога го връща обратно на lessor (този който отдава лиза). Без тези документи може да се окаже много трудно да се определи коя от страните има финансова отговорност за превозното средство. В случай на произшествие компанията превозвач може да бъде подведена под отговорност ако не може правно да докаже, че контролът върху превозното средство е бил трансфериран обратно при вас (the lessor).

НА ПЕЧАЛБА ИЛИ НА ЗАПЛАТА?
Превозвачите и собствениците-оператори, обединени чрез лизинговия договор, трябва да си дадат сметка че IRS има специфични закони, отнасящи се за това кой е служител към фирмата и кой е независим контрактор. Докато превозвачът може да поеме контрол и отговорност за спазването на законовите разпоредби, то той не би могъл да третира собствениците-оператори като свои служители. Генералното правило е, че индивидът е независим контрактор в случаите, когато страната, на която се представя обслужването, в нашия случай the lessee (получателят на лизът), може да контролира директния резултат от работата, но няма контрол върху това какво и как ще се направи. Подвеждащото представяне на независимия контрактор като служител на компанията е чувствителен въпрос,по който много съдии ще реагират остро – съобразно законовите отношения между работник и бизнес, като  вземат под внимание доказателствата за контрол и независимост.
За да бъде успешна една лизингова програма тя трябва да вземе под внимание както финансовия и логистичния интерес на превозвача, така и изискванията му за безопасност и в същото време да позволи на независимия контрактор, в случая собственик-оператор, възможност за печалба. За вас като предприемачи и собственици-оператори печалбата  ви ще се увеличи паралелно с вашата информираност. Надяваме се,че сме ви помогнали.
Успех!

Чанита и Тодор Паунови
В. „България Сега”, Чикаго

Забележка: Горната информация има общ характер и не може да се използва за решаването на индивидуален проблем. За конкретни каузи се обръщайте към квалифициран (лицензиран, ако се изисква по закон) специалист