Човечеството – закономерности и хипотези

Увод
Глобалното човешко общество е голяма група от хора, които живеят заедно в подредена общност с взаимозависима мрежа от човешки отношения. В Човешкото общество съществува „Мрежа от закономерности“ с „Комплексно многопараметрово влияние“, които временно и хипотетично ще наречем „Закони на човечеството“.
Цели
Иновационна цел. Представеният материал има за цел да стимулира дискусия за съществуващите, новите и бъдещите закономерности и хипотези в човешкото (и извънземно) общество.
Стратегическа цел. Представеният материал е помощно средство за анализ и прогнозиране на световни събития. Той се отнася за Глобални закономерности в супер големи системи. Разработката е в помощ на „Управителите на великите държави“ и любители на „Глобалните теории за човечеството“. В бъдеще материалът може да бъде законно средство за правно решаване на международни проблеми.
 
ЗАКОНИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Човечеството функционира целенасочено, съгласно действащите закони в човешкото общество. Науката и човечеството се развиват интензивно и ускорително. Ние си позволяваме да предложим за дискусия формулираните от нас най-важни закони в човешкото общество. Закономерностите, които съществуват в човечеството, могат да бъдат групирани първоначално в 5 закона, чрез които да се обяснят процесите, които съществуват между хората. 
Първият и най-важен закон е „Закон за развитие на човечеството“. Съгласно този закон Човечеството непрекъснато се развива и усъвършенства“.
Втория по важност закон е „Закон за сигурността на човечеството“. Съгласно този закон „Човечеството използва и създава методи и средства за гарантиране на своето съществуване“.
Първият и вторият Закон на човечеството се явяват най-важните закони на човечеството.
Съгласно третия „Закон за позициониране на човечеството“, „Човешкото общество се групира в направления“.
Съгласно четвъртия „Закон за управление на човечеството“, „Човешкото общество се управлява от йерархични структури“.
Съгласно петия „Закон за цикличност на човечеството“, „Човешкото общество се движи по повтарящ се жизнен цикъл– появяване, развитие, унищожение“.
 Започнало е формирането на закони и на бъдещите модифицирани човешки общества.  Първи очакван вид модифицирано човешко общество е „Генно модифицираното общество“. Втори очакван вид модифицирано човешко общество е „Хибридното общество“. Трети очакван вид модифицирано човешко общество е „Футуристичното общество“. Вероятно първият подзакон в модифицираните общества ще бъде „Не вреди на създателите си“.
 
1. ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Съгласно първият закон за развитие на човечеството, „Човечеството се развива и модернизира непрекъснато, благодарение на постоянно усъвършенстващ се алгоритъм, управляваш човешкото общество“. Със зараждането на човешкото общество се създава, развива и усъвършенства специален алгоритъм (алгоритъм – система от последователни действия и инструкции, които водят до решаване на дадена задача и постигане на желана цел) за съхранение, управление и усъвършенстване на човечеството, условно наречен Filipi (например алгоритъмът Filipi-start-00, управлява девет месеца човешкия зародиш в утробата на майката). Алгоритъмът Filipi притежава следните функции: самоорганизиране, саморазвитие, самоусъвършенстване, самооптимизиране, саморегулиране, самогенериране и други подобни функции. Ще припомним, че първоначално, при създаването на Вселената, се появава функцията „Логика“ а по-късно и функцията „Памет“, претендиращи още за понятието „Божествени функции“ (Божествени функции – „символични“ функции с абсолютни възможности, които за сега притежава само Бог). Функциите Логика и Памет са двете най-важни функции във Вселената. Тези функции са в основата на създаване на алгоритъма Filipi. По-късно алгоритъма се развива и превръща в комплексен и универсален метод за развитие на човечеството. Съществуват няколко подзакона, които разясняват основният закон.
 
1.1. Подзакон за непрекъснато развитието на човечеството. Съгласно този подзакон, ние приемаме, че в развитието на човечеството съществуват два главни периода – Естествен период на развитие и Изкуствен период на развитие на човечеството (Таблица1).
–        Таблица 1.

Развитие на човечеството

Първи, Естествен период

Втори, Изкуствен Пазарен период

Етап

Бартерен

Етап

Монетарен

Етап

Корпоративен

Етап

Глобален

Етап

Абсолютен

Начало,

години

5 000 000 преди

н. е.

10 000 преди н. е.

2000

 преди

 н. е.

1300

 след

 н. е.

2000

след

н. е.

2100

след

н. е.

Продължителност,

години

5 000 000

8000

3300

700

100

Минимум

Управление

Лидерско

Племенно

Регионално

Държавно

Глобално

Еднолично

Отношение

Бедни и Средни

към Богати

100/0

     95/5

90/10

85/15

99/1

0/100

Продължителност на живота, години

30

35

40

50

До 150

До 1500

 
Първи естествен период на развитие на човечеството.
 Приблизително преди 5 милиона години се появяват първите хоминиди. Известни хоминиди са  Australopithecus, Номо habilis, Homoerectus, Homoneanderthalensis, както и съвременният човек, наречен Homosapiens. Първите открити вкаменелости на Homosapiens в Африка датират преди 142 000 години. Първите пет милиона години от съществуването на човека на планетата Земя се отбелязват като „Първи, Естествен период на развитие на човечеството”.
 
През естественият период на развитието на човечеството ЕЖЕДНЕВИЕТО му се състои от две непрекъснато повтарящи се дейности: Дейност на търсене и консумация на храна и дейност на почивка (включително сън). През първия период на развитие на човечеството, човек се задоволява „Наготово”с храната, която природата му предоставя. През по-голяма част от деня човек е заангажиран в търсене и консумиране на храна.
 
По-голяма част от животните на земята не заделят запас от храна, защо получават храната свежа и в естествен вид ежедневно от заобикалящата ги природа. Само някой животински видове съхраняват минимално количество храна поради наличието на климатични периоди във времето. Съхраняваната храна не се разменя (търгува) целенасочено, а служи само за задоволяване на биологичните им потребности.
 
Втори изкуствен пазарен период на развитие на човечеството.
 Вторият период на развитие на човечеството, се състои от етапи, отразяващи най-характерните функционални показатели в развитието му. Поради естествени причини (климатични, миграционни и аграрни) човек започва да притежава храна, която може да се съхранява. Приблизително преди 10 000 години преди Новата ера за първи път човечеството започва да заделя и съхранява храна, вследствие на което се появява т. н. ИЗЛИШЪК от храна. Впоследствие тази храна започва да се разменя (а по-късно и търгува) целенасочено между хората. Ще отбележим, че появяването на този Излишък от храна генерира генерални промени в живота на човечеството.  Това е една инфлексна точка в технологията на живота на хората. Търговията на храни и стоки променят корено взаимоотношенията между хората. Скокообразното развитие на човечеството започва с появяването на „Излишъкът” и променя алгоритъмът на живот и развитие на човечеството. В бъдеще този Излишък ще отбелязваме и с неговата функция – „РЕВОЛЮЦИОНЕН ИЗЛИШЪК“
 
Излишъкът поражда необходимост от „Размяна на ценности” и се появява функция, наречена „Търговия”. Търговията възниква около 6 000 години преди Новата ера и в началото е била на разменен (бартерен) принцип на стоки и услуги. Търговията се осъществява чрез т. н. „Пазари”. С появяването на пазарите започва втория, т. н. Пазарен период на развитие на човечеството. Търговията и пазарите оформят т. н. „Първи бартерен етап от Пазарния период на човечеството”.
 
Търговията изисква критерий за ценност и така се появяват съвременните физически метални и книжни „Пари”. Това е „Втори монетарен етап от развитието на Пазарния период на човечеството”.Парите са нов вид енергия, без която обществото не може да функционира.
 
Парите пораждат чувството за Могъщество и така се появява възможността за формирането на „Абсолютизъм” и поява на личности, наречени „Властелини”. С появяването на Властелините започва развитието на „Трети корпоративен етап от Пазарния период на човечеството”.
 
Корпорациите се обединяват в Мега корпорации. Мега корпорациите участват в т. н. Глобални действия. С разрастването на Глобалните прояви започва „Четвърти глобален етап от развитието на Пазарния период на човечеството”.
 
Глобалният етап постепенно завладява света. Управлението на глобалния етап преминава от група Властелини в един Абсолютен Властелин. С появяването на Абсолютния Властелин започва „Пети абсолютен етап от Пазарния период на човечеството”. Абсолютния Властелин притежава монопол върху абсолютната енергия на Парите, управлението на Света и всичко, което може да си пожелае. Парите се явяват абсолютен параметър за управление на света.
 
1.2.Подзакон за Агресивно усъвършенстване развитието на човечеството.
Съгласно Подзакона за агресивното развитие на човечеството „Човешкото общество се развива ускорително без ограничения и създава непрекъснато нови продукти и технологии, чрез които може да реализира всяка една желана цел“. Развитието и достиженията на човечеството се отбелязват формално чрез т. н. Световни технически революции (Понастоящем в света е в действие „Четвърта световна техническа революция“). Техническите революциите се развиват Мултипликационно. Периодът на прехода между поредните технически революции непрекъснато намалява. При агресивното развитие на човечеството, създаваните технологии и методи достигат до ниво „Квазибожествени функции“ („Квазибожествени функции“ – функции, които притежават фантастични възможности, близки до възможностите на Божествени функции).

1.3. Подзакон за ускоряване развитието на човечеството чрез елементи на ликвидация.
 Съгласно  Подзакона за ускоряване развитието на човечеството чрез елементи на частична ликвидация „Всяка нова (обществена, политическа, икономическа и т. н.) Платформа  се стреми ускорено да ликвидира и унищожи предшестващата я (стара) платформа. Средствата за развитие на новата платформа и ликвидация на старата платформа зависи от историческия етап на развитие на човечеството. В исторически аспект като ликвидационни средства първоначално са били използвани физически, след това психически, днес икономически, а за в бъдеще ще се използват терапевтични, генетични, дистанционни, виртуални и други средства за ликвидация. Обект на ликвидация най-често са групи, които са били активни в предхождащата (по време) платформаили имат специфичен геном.
 
    Методи и инструменти за развитие на човечеството.Развитието на човечеството се осъществява чрез появяване на специализирани технологии. Технологиите са набор от инструкции за постигане на желана цел. За осъществяване на технологиите се създават методи и инструменти. Необходимостта от създаването на все по-усъвършенствани технологии предизвиква появяването и на специални стимули за усъвършенстване на алгоритъма Filipi. Един самогенериращ се стимул за усъвършенствуването на технологиите на човечеството е създаването на “Конфликти в обществото“, които конфликти стимулират генерирането на методи и инструменти за усъвършенствуване на човечеството.  Ако тази логика е нормална, конфликтите са двигател на прогреса на човечеството.
Ефективни методи за развитието на човечеството са: Конкуренцията между компаниите, Агресивно развитие на технологиите, създаване на Звена за Геополитически инженеринг и Сценарии. Един метод за развитие на човечеството е създаване на Квазибожествени функции. Претенденти за квазибожествени функции днес са Парите, Интернет и други средства и технологии.    
 
2. ЗАКОН ЗА СИГУРНОСТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Съгласно вторият закон „Човечеството използва и създава методи и средства за гарантиране на своето съществуване“. Сигурността на индивида е основен параметър в човешкото общество. Усъвършенствуване на алгоритъма за развитие на човечеството предизвиква непрекъснато увеличаване на средствата за сигурност на човечеството. Човечеството разполага с естествени и изкуствени методи и средства за осъществяване на своята сигурност в заобикалящата го действителност. Към естествените средства за сигурност се включват страхът, реакция към негативни усещания и други. Към изкуствените методи и средства са включват физически прегради, хардуерна и софтуерна защита, нападателни и отбранителни средства. Човечеството изисква създаване на решения за неговата както Биологична така и Материална сигурност.
2.1Подзакон за превантивната сигурност. Човечеството създава изпреварващи технологии и средства за сигурност на човешкото общество.Превантивната сигурност изисква създаване и реализиране на изпреварващи решения и действия за сигурност на човека. Развитието на науката и технологиите налагат непрекъснато развитие на средствата за сигурност за предотвратяване негативното използването на новите достижения на човечеството. Едно от превантивните решения за сигурност включва дистанционно управление на човека посредством различни технологии и и монтиране на подходящи чипове за управление на хората в реално време.
2.2 Подзакон за стратегическа сигурност. Една значителна сигурност е наличието на голям брой разрушителни средства и страхът те да бъдат използувани. Нападателните средства изпълняват въздържаща роля.
2.3 Подзакон за агресивна сигурност. При Агресивното развитие на човечеството ще настъпи период, в който технологиите и средства за развитие на човечеството ще изпреварят развитието на средствата за сигурност.  Това може да предизвика глобален конфликт на земята. За предотвратяване на този конфликт може да се задейства Подзакона за агресивна сигурност.Това ще предизвика  агресивното развитие на технологиите и средствата за сигурност, за който не съществуват ограничения.   Агресивната сигурност може да използува всички познати методи и технически средства.  В бъдеще негативно използваните технологии ще бъдат леснодостъпни за всеки човек. Колкото повече хора живеят на земята, толкова повече по количество негативни явления са възможни. Агресивната сигурност включва и оптимизиране количеството на хората на земята, което е едно от последните средства за сигурност. В някой източници се цитира като оптимално и достатъчно наличието на 40 000 жители на планетата.  (Минималният брой на жителите на планетата е бил 2000 души).
2.4. Подзакон за ескалираща сигурност. Науката създава абсурдни за човечеството технологии и средства за сигурност, които могат да му създадат значителен дисконфорт. Този подзакон в момента се анализира и синтезира. (Като пример за ескалираща сигурност ще посочим, че преди години, един Управител на Велика държава, три дни след встъпването си в длъжност сподели, че ако трябва да изпълнява изискванията на неговите служби за сигурност, той трябва „Да работи и живее на сто метра под земята и над него трябва да има оловен похлупак с дебелина два метра“).
 
3. ЗАКОН ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Съгласно третия закон „Човешкото общество се групира в направления“.Технологията на живота изисква човечеството да се обединява в семейства, групи, общности и направления. Днес човечеството се обединява в три главни направления: Човечество от „Глобално направление Алфа“, Човечество от „Глобално направление Бета“ и Човечество от „Глобално направление Гама“. Направления Алфа и Вета са свързани условно с териториална ангажираност, а направление Гама не е свързано с определена територия. Направление Алфа е с индустриален капитал с условна територия – Запад. Направление Бета е с индустриален капитал с условна територия – Изток. Направление Гама е с финансов капитал без конкретна територия (условна хумористична територия Ширатония). Направленията Алфа, Бета и Гама понастоящем в различна степен са конфронтирани, но е възможно в бъдеще интересите им частично да се обединят. Деление на човечеството по направления мотивира и допринася за неговото агресивно развитие.
 
4. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Съгласно четвъртия закон „Човешкото общество се управлява от йерархични структури“.
4.1. Йерархия на управление на човечеството.
Човешкото общество се управлява от четири йерархично разположени структурни нива.
Следва продължение

Проф. д-р Никола Чаракчиев,
в. „България СЕГА“

За комуникации моля използвайте: [email protected]
Благодарим Ви!