КЪРДЖАЛИ – Глобиха ОЦК-Кърджали с 60 000 лева

РИОСВ-Хасково издаде наказателно постановление на ОЦК АД- Кърджали на стойност 60 000 лв. за неизпълнение на условията от комплексно разрешително. През месеца е дадено и предписание на дружеството за незабавно временно прекратяване работата на агломерационна машина от инсталацията за производство на олово и оловни сплави.
Общо през февруари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха проверки на 95 обекта. Дадени са 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство, съставени са 3 акта и е издадено едно наказателно постановление на обща стойност 60 000 лв. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на обща стойност малко под 25 000 лв.
На Зеления телефон за месеца са постъпили 4 сигнала. През февруари РИОСВ- Хасково информира чрез регионалните медии обществеността за обобщените данни от годишния отчет за 2010 г. и плана за контролната дейност за 2011 г. През месеца стартира и конкурс за детска рисунка и фотография, посветени на Международната година на горите. Участниците следва да предадат творбите си в регионалната екоинспекция най- късно до 30 март т.г.