ТЪРГОВИЩЕ – Информационен ден за равнопоставеността на пазара на труда в Търговище

Българска търговско-промишлена палата организира в Търговище информационен ден на тема «Повишаване информираността на работодатели и заети лица за мерки и политики на равнопоставеност на пазара на труда с цел стимулиране на тяхното прилагане”.
Информационният ден е част от проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
В рамките на информационния ден ще бъде обсъдена основно темата за начините за запознаване на работодателите с мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на: жените, хората в неравностойно положение, маргинализираните етнокултурни общности и хората с различни вероизповедания и сексуална ориентация.