ПЛОВДИВ – Общината събра близо 60 000 лева от административни глоби

Над 58 хил.лева е събрала община Пловдив за един месец от глоби за административни нарушения, съобщи зам.-кметът Александър Константинов. Издадени са 304 броя наказателни постановления, както и 884 броя покани на обща стойност 19 740 лв. са съставени и разпратени на некоректни шофьори за доброволно плащане. 
Актовете са съставени за нарушения на наредбите за осигуряване на обществения ред,  развитие, поддържане и опазване на зелената система и околната среда, както и за  разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане. Отдел  „Административнонаказателна дейност” на община Пловдив  извършва цялостната дейност по административно-наказателното производство: текстообработка, печат и предявяване на нарушителите на изготвените в отдела наказателни постановления. 
Като завършващ етап на процеса е изпращането на преписките на длъжниците към НАП и Частен съдебен изпълнител. Отделът още оказва съдействие на наказващи органи извън структурата на община Пловдив за законосъобразно връчване на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления на лица с адресна регистрация на територията на община Пловдив.