ВИДИН

Младежи обменят управленски опит във Видин

С младежи участващи в проекта “Моята община и аз” ще се срещне кметът на Видин Румен Видов утре от 11:00 часа. По 6 души от Словения, Ирландия, Полша, Унгария, Италия и България в продължение на шест дни от 11 до 18 юли ще провеждат дискусии, обсъждания, обмен на идеи, които в последствие биха могли да бъдат приложени в различните общини.

Проектът е на стойност 20 000 евро и се изпълнява по програма на Европейската комисия и Европейския парламент „Младежта в действие”, дейност 1.1. „Международни младежки обмени”. Целта на проекта е младежи от различни държави да се запознаят на място с работата на общинските администрации в различните държави, да  обменят опит в областта на дейностите, насочени към младите хора в съответните общини, както и да направят конкретни предложения за това какво биха искали те самите да се прави за младите хора в  съответните общините.

Като цяло целите на програмата са да се увеличи мобилността на младите хора посредством подкрепа на младежките обмени и да се развие гражданското съзнание на младите хора и взаимното им разбирателство чрез подкрепа на младежките инициативи, проекти и дейности, засягащи тяхното участие в демократичния живот.