ЯМБОЛ

Обсъдиха стратегия за развитие на образованието в Ямбол

Предоставянето на недвижими имоти – публична общинска собственост безвъзмездно за управление от общинските училища бе сред акцентите, обсъдени на заседание на Консултативния съвет по образование към кмета на община Ямбол. Промените ще дадат възможност на директорите на съответните училища сами да предоставят под наем части от имоти, да провеждат тръжните процедури по отдаване и осъществяват контрола по ползването на отдадените обекти.

По този начин ръководителите на училищата ще могат да осъществяват контрола върху наемателите по-ефективно, тъй като обектите са разположени на тяхна територия и средствата и приходите от предоставените под наем имоти, ще постъпват директно по сметката на съответното училище. Предложенията са във връзка с възможностите, които дава Законът за държавния бюджет на Република България за 2009г, който разширява правомощията на директорите с правото да реализират собствени приходи, включително и от собственост. Управлението на собствеността е важно и при разработката на проекти. Предложението е внесено в общинския съвет и предстои да бъде разгледано на предстоящата сесия. Участниците в Консултативния съвет се запознаха и с проект на Стратегия за развитие на образованието в община Ямбол. Проектът остава отворен за внасяне на мнения и корекции, като до 15 дни всеки член на съвета ще има възможност да предложи в писмен вид своите виждания.

Стратегията за развитие на образованието ще бъде обсъдена на следващо заседание на Консултативния съвет.