МОНТАНА

НАП и НОИ проверяват работодатели

Териториалната дирекция на НАП Монтана и РУСО Монтана започват съвместни ревизии на некоректни работодатели, които ще стартират през следващите месеци.
 
Проверките са част от усилията на двете институции да преустановят някои незаконни практики за избягване плащането на данъци и осигурителни вноски, както и да се гарантират приходите в бюджета от задължителни осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица.
 
Селекцията на некоректните осигурители ще се извършва от НОИ на база на данните, с които институтът разполага.
 
Забелязва се тревожна тенденция за намаляване на реалните приходи от осигурителни вноски. Това ще затрудни обезпечаването на средства за извършване на необходимите осигурителни плащания – обезщетения за болнични и майчинство.
 
Така например някои работодатели само начисляват работни заплати на не нает реално персонал, не внасят осигурителни вноски, а при настъпване на временна неработоспособност се изплащат парични обезщетения. По-този начин държавата и държавното обществено осигуряване се натоварват двойно – един път от невнесените осигурителни вноски и втори път с изплащането на средства по болнични листове.
 
Подписана е и Инструкция за обмен на информация между НАП и НОИ. Документът определя реда, начина, вида и сроковете, в които двете институции ще си обменят информация за открити и закрити банкови сметки на осигурители и самоосигуряващи се лица, регистрирани осигурители и самоосигуряващи се лица, уведомления за нови и за прекратени трудови договори, данни за съставени ревизионни актове  и др.