КЪРДЖАЛИ

Събирането на родопски силивряк ще се контролира от експерти

Събирането на екземпляри от вида родопски силивряк ще контролират експерти от регионалната екоинспекция през тази година. Разрешителният документ за ползване и работа със защитения растителен вид е разписан от министъра на околната среда и водите. С разрешителното се дава право да се събират цели растения от вида, но само по едно от всяко местообитание. Събирането на материал от родопския силивряк е във връзка с работа по проект, който цели създаването на генетична банка –  «in vitro» от този рядък и защитен вид. В разрешителното изрично е посочено, че изземването на екземпляри от вида може да става само след като лицата, извършващи дейността, предварително са уведомили съответния контролен орган, в лицето на регионалната екоинспекция. При събирането на родопския силивряк трябва да присъства и експерт от РИОСВ. Разрешените количества материал могат да се събират до края на календарната 2009 година. В Източните Родопи родопския силивряк се среща край язовирите „Кърджали” и „Студен кладенец”, по поречието на река Арда, в местността „Шейтанкюприя” и  в района на град Ардино. От тези места е позволено да се събират  необходимите за генетичната банка растения. Родопския силивряк е вид защитен от закона за биологичното разнообразие. За такива видове е забранено брането, събирането, отрязването, изкореняването или други начини на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение. Само чрез получаването на разрешителен документ се ползва изключение от забраните за защитени видове. Родопския силивряк е известен още под името орфеево цвете. Листата му образуват плътни розетки и цъфти в красиви бяло-розови цветове. Обитава сенчести и влажни места. Известен е със способността си да възстановява жизнеността си дори и след като години наред е бил в изсъхнало състояние. Явлението е известно като – анабиоза. Листата на силивряка или както още го наричат хаберлея губят голяма част от влажността си, за да преживяват неблагоприятни климатични условия, но след навлажняване се съживяват и възстановяват функционалността си.