ШУМЕН

Екологичното равновесие на р. Камчия е нарушено, сочи проверка

Нарушено е екологичното равновесие на р. Камчия след водохващането на МВЕЦ „Миланово”, това е констатирала при проверка специална комисия. Тя беше сформирана след проведено заседание на Областния съвет за развитие в Шумен. Експертите са констатирали още, че екологичната обстановка се утежнява допълнително при гр. Велики Преслав след заустването на отпадъчните води от града, поради недовършена и невъведена в експлоатация Пречиствателна станция за отпадни води.  Резултатите от извършената проверка са били обсъдени на среща с областния управител Тодор Тодоров, съобщават от Областна администрация. След обсъждането е взето решение в срок до 30 юни тази година собственикът на “Лебед глас” ЕООД, гр. Нови пазар да осигури екологичния отток в р. Камчия в размер на 300 л/с. При неизпълнение  на предписанието ще се предприемат съответните административно-наказателни мерки според Закона за водите. В периодите на маловодие да се увеличи честота на контрол от Басейнова дирекция за черноморски район с цел контрол по осигуряването на екологичния отток е било решено още на срещата. Освен това ръководството на община Велики Преслав, чрез участие в различни програми и проекти в Републиканския бюджет и Европейските структурни фондове трябва да завърши и пусне в експлоатация Пречиствателна станция за отпадни води. Копие от решенията са изпратени до съответните институции, както и до кмета на община Велики Преслав, допълват още от Областна администрация.