СЛИВЕН

Стартират канализационни проекти в Стралджа

В Община Стралджа стартира изпълнението на три проекта по Оперативна програма “Околна среда” на обща стойност над 6 млн.лв. Първият проект е „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, разделна канализация и водопроводна мрежа в Стралджа”, който е по приоритетна ос 1 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 души” е на обща стойност  2 442 100 лв. с време за изпълнение 18 месеца. Вторият – „Канализация с.Зимница – гл. клон 1 от осова точка 176 до брегово заустване – ІІ етап и Пречиствателна станция за отпадни води „ на стойност 2 837 838 лв. и третия – „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за обследване и доизграждане  на смесена канализационна мрежа в Зимница” на обща стойност 778 500 лв. Те се финансират от Кохезионния  фонд на ЕС и от държавния бюджет. Собственото участие на общината е за 744 хил.лв. В района на Стралджа и Зимница основните замърсители на повърхностните води са битово-фекалните, отпадъчните води от животновъдството и промишлените отпадни води. На тази територия няма изградена пречиствателна станция, заустването на каналите и дерета става директно в открити водоеми, водопроводната мрежа е на   повече  от  50 години, амортизирана и с чести аварии.