ПЕРНИК

Общинският съвет отказа терен за сепарираща инсталация

Пернишките общински съветници вчера не дадоха съгласието си градоначалникът Росица Янакиева да сключи договор за възмездно ползване на част от общински имот, върху който да бъде изградена сепарираща инсталация за сортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки. Местните избраници отхвърлиха докладната заради липсващата оценка за размера на възмездното право. Ще трябва тя да бъде извършена от лицензиран оценител и едва тогава съветниците ще кажат своята дума по предложението на кмета на общината. Теренът, искан от градоначалника Янакиева, е от два декара и се намира в местността „Могилата” в пернишкото кметство Изток. През март 2009 година общината сключи договор за сътрудничество с фирма „Импакт Корпорейщън” АД за организиране на разделно събиране на отпадъци от опаковки и се ангажира с предоставянето на площадка за изграждане на сепариращата инсталация. Изискванията към нея са да се намира на самото депо за твърди битови отпадъци или в близост до него. След извършено подробно проучване на евентуални терени – общинска собственост, които да отговарят на тях, изборът падна на въпросните два декара в „Могилата”, тъй като се намират само на 200 метра от площадката на бъдещото регионално депо за неопасни отпадъци в Перник. Теренът е в близост до асфалтов път, в имота може да бъде изградена сепарираща инсталация при спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите им нормативни документи. Общата площ на цялото петно, част от което ще бъде използвана за сепариращата инсталация, е 4,640 дка. Идеята на кмета на общината Янакиева е останалата част от 2,640 дка да се използва като резервен терен за бъдещия инвестиционен проект „Регионално депо за неопасни отпадъци – Перник”.