КЮСТЕНДИЛ

Берем череши от 8- 20 ч. с баджове

Дирекция “Земеделие, гори и стопански дейности”, съгласувано с кметовете на кметства и кметските наместници, да определят местата за изкупуване на череши, като се спазят изискванията за организация и безопасност на движението, разпореди кметът на община Кюстендил Петър Паунов. Молби за разкриване на пунктове за изкупуване на череши се подават в деловодството на общината до 5- ти юни. Разрешителното за разкриване на пункт за изкупуване на череши се издава след заплащане на такса, в размер на 15, 20 лв./кв.м на месец. Лицата, участващи в беритбата на череши да бъдат видно отличени за това, с поставяне на баджове, изисква още заповедта на кметът. Изкупуването на плода ще става срещу представен от предаващия черешите документ за собственост, договор за наем на имота, заверен от кмета на населеното място или кметския наместник. Изкупвателните фирми трябва да издават на лицата, продаващи череши, документ за изкупеното количество, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Пунктовете ще работят от 09.00 ч. до 22.00 ч.  Работният ден за бране на череши да бъде от 8.00 ч. до 20.00 ч.