БУРГАС

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас започват проверки на състоянието на естествените находища на блатното кокиче. От 16 до 22 април ще бъдат проверявани находищата край с. Присад, защитена местност “Блатото” край Созопол, местността “Блатата” край Лозенец, защитена местност “Чаирите” край село Горица и защитена местност “Калината” край Слънчев бряг.
Състоянието на популациите се проверява ежегодно по заповед на министъра на околната среда и водите, съвместно с представители на общините и държавните горски и ловни стопанства, на чиято територия са находищата. Проверките имат за цел да установят както общото състояние на растенията, така и тяхната плътност на разпространение, жизненост и брой цветове. На базата на тези данни ще бъде определена възможността за използване на растенията от съответното находище за суровина във фармацевтиката. 
Блатното кокиче е под специален режим на ползване, включено е в Червената книга на България в категорията “застрашен от изчезване вид”, затова част от местообитанията му са обявени за защитени територии. Расте в мочурливи ливади, крайречни гори и заблатени местности. 
Паралелно ще се следи за нарушения на режима на съответните защитени територии.