КЪРДЖАЛИ

Две превишения на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали на 30.03.2009 г.
В 17:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 398,23 микро грама на кубичен метър въздух или това са 1,1 пъти над средночасовата норма. В следващият час е отчетена стойност от 652,75 микро грама серен диоксид на кубичен метър въздух. Това са 1,8 пъти над средночасовата стойност на този газ.
След даденото предписание от страна на РИОСВ – Хасково на „ОЦК” АД град Кърджали, оператора е предприел необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид във въздушния поток на град Кърджали.
Експерти от регионалната екоинспекция продължават да следят посредством системата за реално време качеството на атмосферния въздух в региона. Моментните стойности показват значително намаляване на концентрацията на серен диоксид във въздушния поток на града.