ПЛЕВЕН – 29.10.16 – Закриват Началното болнично училище в Плевен

Общинският съвет реши да закрие Начално болнично училище – Плевен, считано от 1 януари 2017 г. То е самостоятелно учебно заведение с общообразователни програми, специализирани за обучение на ученици, настанени в лечебни заведения за болнична помощ в Плевен. Персоналът се състои от двама учители. Дейността на училището е финансирана със средства от държавния бюджет. Към момента, временно се обучават 22 ученика в две слети паралелки. Обучението се извършва в болнични заведения, които не са общинска собственост. Децата се включват в учебния процес по преценка на лекуващия лекар като формите на обучение са дневна и индивидуална.
Предвид тенденцията престоят на децата в болнични заведения да се съкращава, се преминава към индивидуална форма на обучение в болнични условия или в дома на детето, която е регламентирана в чл.111 и чл.112 от Закона за предучилищното и училищното образование. Съгласно същия закон, заварените към влизането в сила на закона болнични училища се закриват, считано от 1 януари 2017 г., или се преобразуват в центрове за подкрепа за личностно развитие със заповед на кмета на общината, след решение на Общинския съвет.