ШУМЕН – 02.09.16 – Създават Център за ранно детско развитие в Шумен с европейски средства

Кметът на Община Шумен Любомир Христов подписа договор в Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Център за ранно детско развитие в община Шумен”. Проектът се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Той е на стойност 365 000 лева. Парите са отпуснати като безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Това съобщиха от общинска администрация.
Услугите, които ще се предоставят в центъра, са насочени към ранната интервенция на уврежданията и индивидуалната педагогическа подкрепа за деца с увреждания и техните семейства. Проектът предвижда да се допълнят и развият успешно създадените в Шумен услуги за ранно детско развитие.
Целевите групи по проекта са деца в риск от 0 до 7 години, деца с увреждания и техните семейства.
Предоставянето на услугите ще се извършва от професионален мултидисциплинарен екип, който ще отговори на нуждите и проблемите на целевите групи. Проектът цели да повиши способността на децата и семействата им да постигнат по-добри резултати и да се справят с житейските ситуации, да се преодолее социалната изолация на семействата на деца с увреждания. Срокът за изпълнение е 26 месеца, считано от 1 септември 2016 година. Предстои сформиране на екип за управление, а реалното предоставяне на услугите ще стартира през месец ноември.