ДОБРИЧ – 19.08.16 – Новият шеф на ДЗИ ще работи за по-добра реализация на продукцията и привличане на млади учени

Добрата реализация на произведените базови семена от зърнено-житни култури е първа цел за новия директор на Добруджанския земеделски институт доц. д-р Илия Илиев, съобщават от научното звено. От продажбите постъпва значителна част от приходите на института. В по-далечен план Илиев ще работи за издигане на нивото на професионализъм на учените и привличането на млади научни работници. Занапред изследванията в ДЗИ ще бъдат ориентирани към решаване на актуалните проблеми в земеделската практика, осъществяването на по-гъвкаво взаимодействие със зърнопроизводителите и превръщането на института в още по-атрактивен партньор на бизнеса. Илиев смята, че постигането на тези цели ще допринесе за издигане на имиджа на Добруджански земеделски институт като лидер в селскостопанската наука в страната.
Доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев смени на поста проф. Иван Киряков на 8 август т.г. Той е роден през 1960 г. в село Паскалево. Завършва ВМИИ – Варна през 1986 г., специалност “Двигатели с вътрешно горене”, квалификация “Машинен инженер”. Постъпва в ДЗИ през 1989 г. в отдел “Агротехника”, направление “Механизация”. Научно-изследователската му работа е тясно свързана с проучване на технологични линии от машини за производство на полски култури, включващи почвообработка, сеитба, мероприятия за растителна защита, прибиране и начини на оползотворяване на растителните остатъци. Работи и по оптимизирането на системи от машини в технологиите за интегрирано и биологично производство.
Дисертацията, с която придобива образователна и научна степен “доктор” през 2004 г., е на тема “Обосноваване и изследване на опръскващи системи за слънчоглед”. През 2012 г. придобива научното звание “доцент”. Инж. Илиев е един от малкото специалисти в България, занимаващи се с машини и технологии за пръскане на полски култури. Патентовал е като полезен модел механизирана сонда за почвени проби и метод за подобряване на опрашването на посевите от полски култури.