ЯМБОЛ – 14.08.16 – Още един социален проект на община Ямбол

Изцяло ново оборудване за кухнята, обслужваща потребителите от Дом стари хора в Ямбол и включените в програмата Домашен социален патронаж ще бъде доставено и монтирано по проект на община Ямбол. Проектът е одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика по Фонд „Социална закрила”. Общата му стойност е 21 хил. лева, от които 18 851,08 лв. се осигуряват от фонда, а останалата сума е размерът на собственото участие на общината. Договорът е вече подписан. Кухнята обслужва общо 412 потребители – 202 души от Дома за стари хора и 210 потребители на услугата Домашен социален патронаж – възрастни хора, самотно живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в самообслужването. Закупуването на ново кухненско оборудване ще допринесе за осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята, по-бързо приготвяне на храната, а реализираните икономии ще бъдат насочени към други дейности, свързани с подобряване качеството на предоставяните социални услуги. Материалната база на Дома за стари хора ще се модернизира и ще се изпълнят нормативните изисквания за оборудването. Като цяло ще се повиши качеството на предлаганите социални услуги – Дом за стари хора и Домашен социален патронаж.