ВРАЦА – 27.07.16 – Неизвестен източник обгазява Враца

Експерти на РИОСВ Враца са проверили вчера сигнал за остра миризма на сяра в кв. „Кулата“, гр. Враца, съобщиха от инспекцията. Сигналът е подаден на зеления телефон чрез „Националната система 112“ към МВР. По време на проверката е извършен обход.  В квартала и в района около него няма предприятия, източници на организирани и/или неорганизирани емисии изпускани в атмосферния въздух. Органолептично не е усетена специфичната миризма на сяра. Данните от измерванията на въздуха от автоматичната измервателна станция (АИС) на ЖП-гара Враца през изминалото денонощие не показват превишения на нормите по измерваните показатели. Снощи, след 22,00 часа слушатели на Дарик Северозапад също подадоха сигнал за остра задушлива миризма на сяра, този път в жк „Дъбника“. В началото на юли експерти на РИОСВ-Враца са извършили проверка на сигнал за обгазяване на Враца от изгаряните отпадъци в циментовия завод в с. Бели Извор. Става въпрос за периода 4-6 юли. В момента на проверката пещта за производство на циментов клинкер не е работила. Била е спряна в 2 ч. на 6 юли поради предстоящ ремонт, за което инспекцията е уведомена с писмо. За производствения процес на циментов клинкер като горива в пещта основно се използват въглища, петрококс, гуми, месокостно брашно и твърди горими отпадъци. Според представените от дружеството анализи от собствени непрекъснати измервания се установи, че на 4 и 5 юли не са регистрирани превишения на среднодневните норми на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съобщават от РИОСВ Враца. От измерванията на автоматична измервателна станция (АИС) на ЖП-гара Враца в периода 4 и 5 юли, няма установени превишения на нормите на замърсяване на въздуха по измерваните показатели фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид. Други сигнали от граждани за обгазяване за града за горепосочения период не са постъпвали. От извършената проверка, съгласно резултатите от анализите от собствени непрекъснати измервания, извършвани от „Холсим (България)“ АД и от измерванията на автоматична измервателна станция (АИС), не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух в района на Враца, уточняват още от екоинспекцията във Враца.