СЛИВЕН – 01.07.16 – Общинският съвет откри процедура за финансово оздравяване на Сливен

Общинският съвет в Сливен откри процедура за финансово оздравяване на община Сливен и възложи на кмета Стефан Радев да изготви програма за това в едномесечен срок. 

На заседанието беше решено общината да кандидатства с проект по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г” за изграждане на компостираща инсталация за преработка на разделно събрани отпадъци. 

Съветниците подкрепиха и намерението на общината да кандидатства с проект за интегриран градски транспорт по ОП „Региони в растеж”. 

Направени бяха промени в наредба за изменение на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен. Отмени се въведена цена за услуга, която е приета през 2011 година, за предварително съгласуване на документи, свързани с промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд. 

Сесията утвърди избора на управител на „Общинска охрана и СОТ” ЕООД – Петко Чолаков, директорите на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” – Даниела Йорданова и ОП „Общински пазари” – Жанета Стойчева, след проведени конкурси. 

Не прие д-р Атанас Грунов да изпълнява временно длъжността управител на ДКЦ 1, тъй като в момента е ръководител на друга общинска структура. Досегашният управител на центъра д-р Александров напуска по свое желание. 

Гласувани бяха предварителните договори за прехвърляне на собственост между общината и фирмите „Три инвест” ООД и „Строй груп Илиеви” ЕООД, както и предварителен договор за прехвърляне право на собственост с Панаю Атанасова. Кметът на Сливен Стефан Радев изтъкна, че общината не трябва да пречи на гражданите, с които има съсобственост и желаят да я прекратят, като същевременно защитава собствения си интерес.