СИЛИСТРА – 18.06.16 – В Силистра обсъдиха обучението на деца със специални потребности

В РИО на МОН в Силистра се проведе областна работна среща във връзка собучението и грижата за учениците със специални образователни потребности, съгласно новия Закон за предучилищно и училищно образование. В нея по покана на началника на Инспектората д-р Габриела Миткова участваха заместник-областният управител Младен Минчев, както и  представители на общините от област Силистра – зам.-кметове, директори на дирекции и началници на специализирани отдели. Д-р Миткова направи преглед на закона, акцентирайки върху всички важни моменти, вкл. за процедури и дейности, които трябва да извършат общините и местните общински съвети, Областната администрация и РИО. Според Закона областният управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ във всяка община. Анализът се разработва от общините и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Стратегията обхваща период от 2 години. Областният управител утвърждава стратегията след съгласуване с областните съвети за развитие и с РИО. Въз основа на областната стратегия се приема общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците, което е и ролята на общините.