КЮСТЕНДИЛ – 08.06.16 – Общините Кюстендил и Рила в списък на МФ заради дълговете им

Общините Кюстендил и Рила са сред 27- те общини в страната, които нарушават фискалното правило през 2015 година по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ , показват данни на Министерство на финансите. МФ публикува данни за финансовото състояние на общините. Документът е изготвен в резултат от промените в Закона за публичните финанси, които са публикувани в Държавен вестник от 7 юни.
Член 32 гласи -(1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.
Данните на Министерство на финансите показва, че Кюстендил надвишава с 19, 1 %, а Рила с 72, 7 % . Област Кюстендил влиза в класация на Министерство на финансите за просорочени задължения. Към март 2016 те са 5 632 688 лв. като са се е увеличил за година с 51 898 лв.
Просрочените задължения на общините към 31.03.16 г. са в размер на 197,4 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 183,6 млн. лева. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 150 общини (59 % от общия брой общини). 24 % от общините или 64 общини през първото тримесечие на 2016 г., спрямо същия период на 2015 г. отчитат намаление на просрочените задължения, като общия размер на намалението на просрочията е за над 17 млн. лв. Над 36 % или 69 общини увеличават просрочените си задължения в рамките на една година с 58,6 млн. лв. Останалите 115 общини или 43% от общият им брой завършват първото тримесечие на 2016 г. без просрочени задължения. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 11,4 млн.лв. или 6,2 % от размера на просрочените задължения в бюджета.