СЛИВЕН – 03.05.16 – Намаляват социално подпомаганите в област Сливен

3 326 месечни социални помощи за сумата от 342 354 лв са отпуснати през месец март в Сливенска област. Спрямо същия период на 2015г. се отчита намаление на броя на отпуснатите месечни помощи с 553 случая. Намалението на социално слабите се наблюдава в четирите общини, като най-значително в процентно изражение намалението е в община Котел – с 21%. Това съобщиха от дирекция „Социално подпомагане” Сливен. През отчетния период са отпуснати 6 еднократни помощи по чл.16 от ППЗСП, като през същия период на 2015г. са отпуснати 9 еднократни помощи при инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други потребности, издадени са 43 удостоверения на лица с трайни увреждания за безплатно пътуване по железопътния транспорт в страната и е отпусната една целева помощ за заплащане на наем на общинско жилище. За срок от два месеца са спрени месечните социални помощи на 84 лица, които са отказали да полагат предложеният им общественополезен труд.