ГАБРОВО – 26.04.16 – Хората на възраст над 65 години са 27.5% от населението на област Габрово

Към 31 декември 2015 г. населението на област Габрово е 11 4272 души, което представлява 1.6% от населението на България и нарежда областта на 25-то място по брой на населението, непосредствено след Търговище (115 211 души) и преди Силистра (113 248 души). В сравнение с 2014 г. населението на областта през 2015 г. намалява с 2 079 души, или с 1.8%. Мъжете са 55 263 (48.4%), а жените – 59 009 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 067 жени. Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2015 г. лицата на 65 и повече навършени години са 31 372, или 27.5% от населението на област Габрово. В сравнение с 2014 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.7 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е със 7.1 процентни пункта. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (28.5%), Габрово (27.5%) и Ловеч (26.1%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 16.8%, Благоевград и Варна по 18.0%. Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за областта е 47.5 години при средна възраст за страната 43.3 години. По този показател област Габрово се нарежда на второ място, непосредствено след област Видин (47.6 г.) и преди Кюстендил (47.2 г.). Към 31 декември децата до 15 години са 12 960, или 11.3% от общия брой на населението в областта, което нарежда област Габрово на последно място в страната по този показател. Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2015 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 г. е 64 020 души, или 56.0% от населението в област Габрово, като мъжете са 34 553, а жените – 29 467. Над трудоспособна възраст са 36 403 души, или 31.9%, а под трудоспособна възраст – 13 849 души, или 12.1% от населението на областта.