ШУМЕН – 23.03.16 – Гимназията по селско стопанство и хранителни технологии в Шумен ще стане общинска

Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии в Шумен ще стане общинска. Това е залегнало в докладна записка на кмета Любомир Христов, която ще бъде разгледана на мартенската сесия на шуменския общински съвет. Предлага се промяна на статута и начина на финансиране на учебното заведение, което към момента получава парите за дейността си от Министерство на земеделието и храните. До промяната се стига заради оптимизиране на образователните структури, които са на издръжка към земеделското ведомство. На 22 февруари в община Шумен е получено писмо от МЗХ, с което се иска да бъде прието решение за промяна на финансирането на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии.
„Тази промяна се налага и от факта, че е заложено разпореждане в параграф 10 на Преходни и заключителни разпоредби в Закона за предучилищното и училищно образование, който влиза в сила от 1 август за преминаване на Професионалните гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните на общинско финансиране”, е посочено в докладната записка. Преминаването на гимназията на общинска издръжка е описано, като част от процеса на децентрализация на управлението на системата на образованието и поетапното преминаване на по-голяма част от държавните училища на финансиране чрез общинските бюджети и предоставянето на правомощия на общините, каквито понастоящем те нямат. Финансовата децентрализация на държавните училища ще даде по-големи възможности на общините да координират цялостната организация и създават условия за реализиране на дейностите в образователното заведение, съобразени със специфичните социално-икономически характеристики на региона. Специализираното училище по селско стопанство и хранителни технология в Шумен функционира от 1 септември 1957 г. като Селскостопански техникум „Васил Коларов”. През 2002 г. училището е преименувано на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии. От създаването си до сега училището се утвърди като учебно заведение с регионално значение, обучаващо ученици от общината, областта и други области.
През настоящата учебна година в ПГССХТ – се обучават в дневна, вечерна и самостоятелна форма общо 271 ученици, разпределени в 10 паралелки по следните професии и специалности„Техник – технолог по качеството на храни и напитки”, специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”; „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Селски туризъм”; „Фермер”, специалност „Производител на селскостопанска продукция”.