ПЛЕВЕН – Основно ще бъдат ремонтирани пеещият фонтан и водните огледала

Близо 900 000 лева предоставя Оперативна програма „Регионално развитие” на Община Плевен за ремонт на Пеещия фонтан в Градската градина и трите водни огледала в района на Каскадата. Това съобщиха от пресцентъра на Община Плевен.
Дейностите представляват втора фаза от реализиращия се в момента проект „Обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен /Централен площад, Голям градски фонтан и част от ул. „Васил Левски”/ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема „Зелена и достъпна градска среда” BG161PO001/1.4-09/2012.