ДОБРИЧ – Водата в целия град вече е годна за питейно-битови нужди

В Зона Добрич-Запад водата вече отговаря по качество на здравните изисквания, съобщават от РЗИ. Потвърдени са добри резултати и от вторите проби. За целия град мониторингът относно качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, преминава към утвърдения в началото на 2014 г. график. При необходимост ще се пристъпва отново към извънредно пробонабиране и изследване на водата.