СМОЛЯН – Транспортна фирма запорира средствата на община Смолян

Транспортната фирма “Рожен експрес” наложи запор върху наличните средства в касите на община Смолян, с което се блокира работата на Общината и не могат да се извършват никакви разплащания. Това обяви главният финансист Венера Аръчкова. Транспортната фирма осъди администрацията да заплати 433 159 лв. по договори от 2000 г. и анекси към тях, сключени през 2003 г. Разходите са фактурирани съответно 2009 г., 2010 г. и 2011 г.
Първият договор касаеше превоз на пътници по утвърдени маршрутни линии, намаление на карти за ученици и пенсионери. Вторият договор е за превоз на ученици до селата. Имаше и три фактури от 2011 г., в които са описани извършени услуги от 2003 г. Тези фактури са съответно на стойност – 9 400 лв., 67 970 лв. и 61 805 лв. и не са били осчетоводени. Признаването им е било извършено в последните месеци на предишния мандат в общината.