КЮСТЕНДИЛ – Административен съд-Кюстендил отмени второто решение за градския плаж

Съдебен акт отмени второто решение на Общински съвет-Кюстендил за продажба на градския плаж, по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, взето на 28.04.2011 година, информираха от Административен съд- Кюстендил. То може да се обжалва в 14-дневен срок пред по-горната инстанция- Върховен административен съд.
Областният управител Любомир Анчев оспори  със своя заповед второто решение за терена на плажа, представляващ недвижим имот частна общинска собственост, позовавйки се на нарушение на разпоредбите от Закон за приватизация и следприватизационен контрол. Счита се, че възлагането на приватизационната оценка  на имота е правомощие на Общинския съвет, а не на Община Кюстендил, а приемането й противоречи на нормативната база.
Съветниците приеха правния анализ и приватизационна оценка на имота,  в размер на 3 501 000 лева и определиха същата начална тръжна цена. Гласувана бе и петчленна комисия за провеждане на търга.
Административният съд смята, че Общинският съвет не е зачел започнато административно производство, по друго свое решение- от 31-ви март, със същия предмет – градския плаж, с което е гласувана продажба на  терена чрез търг с тайнно надаване, по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.