Училището “влиза” в устройствата на децата!

През настоящата учебна година учениците от Българско училище “Джон Атанасов” – Чикаго се обучават в онлайн среда, поради ограниченията, наложени от пандемичната обстановка. Уроците по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика и в начален етап се осъществяват в електронна среда.
Това е възможно, защото от 2019 г. внедрихме облачната платформа на Google G Suite за образованието. Нашето училище е едно от първите училища, които приложиха модела за обучение в електронна среда. Всички учители и ученици разполагат със свои лични, защитени профили в домейна на училището. Училището разполага с неограничено облачно пространство за съхранение на информацията и за управление на учебния процес.
В училището преподават учители, които са сертифицирани по международни програми на Google – Certified Educator Level 1 и Level 2. Те създават авторски учебни материали, съобразени с изискванията на МОН.
Инструментите на Google осигуряват по-ефективна организация на учебния процес, на вътрешната комуникация и контактите с родителите.
Обучението се осъществява синхронно и асинхронно. Във виртуалната класна стая се използват дигиталните технологии за учене, като учениците стават откриватели на учебното съдържание и дизайнери на ресурсите. Учителят е ментор и мотиватор за учениците. Оценяването и проследяването на напредъка на децата става по ясни критерии, учителят има възможност да задава индивидуални задачи, да даде обратна връзка и да комуникира с учениците по всяко време.
Електронното обучение от разстояние е практически ориентирано, повишава мотивацията за учене и развива ключови компетентности на учениците. Споделянето на едно работно пространство изгражда умения за работа в екип и лидерство, формира и развива дигиталната грамотност на учениците, повишава мотивацията за учене и познавателната активност.
Въвеждането на модела за екипно учене и учене чрез правене води до развитие на социалните компетентности, свързани с междуличностните умения. Проектно-базираното обучение променя цялостния дизайн на ученето. Учениците изработват свои споделени документи, презентации, сайтове, които се превръщат в авторски образователни ресурси.
Когато не можем да бъдем физически заедно, технологиите ни помагат да творим и учим, да бъдем приятели и да поддържаме връзка с Родината.

Евелина Раднева – учител по история и цивилизации; география и икономика
БУ “Джон Атанасов”

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here