Парламентарни избори 2013

0

Според последните изменения в Изборния кодекс, има три начина за подаване на заявления:
1.    в писмена форма чрез заявление по образец, достъпно на сайта на МВнР и на задграничните представителства (Приложение № 21 от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено лично на гишетата на ГК Чикаго;
2.    подаване на заявлението по образец чрез писмо до консулското представителство, на адрес:
Consulate General of the Republic of Bulgaria
737 North Michigan Avenue, Suite 2105
Chicago, IL 60611 
3.    подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Всеки желаещ да гласува избирател подава отделно заявление, което подписва саморъчно. В едно заявление може да бъде вписано само едно лице.

Със свое Решение № 2183-НС от 21 март 2013 г., ЦИК определи формата, условията и сроковете за попълване и подаване на електронното заявление по чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс за гласуване извън страната. В тази връзка обръщаме внимание на следното:
Адресат на електронното заявление за гласуване извън страната
Електронното заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия се подава до ръководителя на дипломатическо или консулско представителство на Република България чрез Централната избирателна комисия.
Формат и условия за попълване и подаване на електронното заявление за гласуване извън страната
На интернет страницата на Централната избирателна комисия се създава рубрика „Електронно заявление за гласуване извън страната”, където електронното заявление се попълва от заявителя.
Едно електронно заявление може да бъде попълнено и подадено само от един заявител.
В електронното заявление заявителят попълва данните, както следва:
а) лично име – в текстовото поле заявителят вписва на кирилица, с големи и малки букви, интервал и средно тире, личното си име по документа за самоличност (лична карта или паспорт);
б) презиме – в текстовото поле заявителят вписва на кирилица, с големи и малки букви, интервал и средно тире, презимето си по документа за самоличност (лична карта или паспорт);
в) фамилно име – в текстовото поле заявителят вписва на кирилица, с големи и малки букви, интервал и средно тире, фамилното си име по документа за самоличност (лична карта или паспорт);
г) единен граждански номер – в полето с дължина от 10 символа заявителят вписва само цифрите на единния си граждански номер по документа за самоличност;
д) вид на документа за самоличност – лична карта или паспорт – заявителят отбелязва вида на документа за самоличност с кликване върху празното кръгче срещу съответния вид документ за самоличност;
– номер на документа за самоличност – в полето с дължина от 9 символа заявителят вписва само цифрите на номера на документа за самоличност;
– дата на издаване на документа за самоличност – в полето с дължина от 8 символа заявителят вписва с цифри последователно датата, месеца и годината на издаване;
– орган на издаване на документа за самоличност – текстовото поле се попълва чрез избор на съответния орган от падащото меню;
е) постоянен адрес в Република България – в текстовото поле заявителят вписва постоянния си адрес в Република България по лична карта;
ж) адрес на пребиваване в съответната държава – в текстовото поле заявителят вписва държавата, населеното място и адреса на пребиваване;
з) населено място, в което заявителят желае да гласува – в текстовото поле заявителят вписва държавата и населеното място, в което желае да гласува извън страната.
и) номер на мобилен телефон – в полето заявителят вписва с цифри телефонния код на държавата и номера на активния си мобилен телефон.
Един номер на мобилен телефон може да бъде посочван в не повече от 4 броя отделни електронни заявления.
к) изображение на цифрово съдържание (Captcha) – в полето заявителят вписва цифрите от изображението.
Всички полета от буква „а” до буква „к” на електронното заявление се попълват по указания по – горе начин.
Всички полета на от буква „а” до буква „к” на електронното заявление са задължителни за попълване.
Процесът по попълване на електронното заявление може да бъде повторен многократно до правилното попълване на всички полета от заявителя.
Заявителят получава на посочения по буква „и” номер на мобилния си телефон SMS-съобщение с уникален код, ако са изпълнени условията за правилно попълване на заявлението.
Този уникален код се вписва от заявителя в последното поле на електронното заявление, намиращо се под полето по буква „к”.
SMS-съобщенията са по реда на попълване на електронните заявления.
Въвеждането на уникалния код потвърждава изпращането на електронното заявление.
Уникалният код защитава формуляра от автоматизирано изпращане на множество формуляри.
SMS-съобщението, с което заявителят получава уникалния код за потвърждаване изпращането на електронното заявление, е безплатно.
Срок за подаване на електронното заявление за гласуване извън страната
Електронните заявления се приемат чрез интернет страницата на ЦИК до 24,00 часа българско време на 11.04.2013 г., след което системата няма да позволява приемане на електронни заявления.
Под приемане на електронното заявление се разбира постъпване на потвърденото с уникалния код електронно заявление.
Електронната форма на заявлението все още не е активирана и е в процес на създаване. Централната избирателна комисия ще съобщи за активирането на услугата, за което ще бъдете информирани своевременно.

Обръщаме внимание, че Генералното консулство на Р България в Чикаго, САЩ не е упълномощавало нито физически или юридически лица, нито обществени организации да събират заявления за гласуване извън страната за предстоящите на 12 май 2013 г. избори за 42-ро Народно събрание на Република България.

 

 

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013

 

С указ на Президента на Републиката № 57 от 13 март 2013 г., обн. ДВ, бр. 25 от  13.03.2013 г., бяха насрочени избори за Народно събрание на 12 май 2013 г.

 

Със свое решение от 16 март 2013 г. Централната избирателна комисия прие решение за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън Република България за парламентарните избори на 12 май 2013 г.

Българските граждани, които искат да гласуват в чужбина на предстоящите на 12 май избори за 42-ро Народно събрание на Република България могат да подават заявления за гласуване от 19 март до 11 април 2013 г.

Всеки гражданин, навършил 18-годишна възраст към изборния ден включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, може да заяви своето желание да гласува в чужбина чрез попълване и подаване на заявление по образец не по-късно от 11 април 2013 г. Образецът на заявление за гласуване (Приложение № 21 от изборните книжа) е достъпен на сайта на МВнР на адрес: http://www.mfa.bg/bg/pages/200/index.html.

В заявлението гласоподавателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува.

Обръщаме внимание, че предградията на градовете в САЩ са отделни административни единици и при заявяване на мястото, където избирателят желае да гласува, следва да бъде съобразено и посочено точното наименование на града, в който избирателят желае да гласува.

Всеки желаещ да гласува избирател подава отделно заявление, което подписва саморъчно. В едно заявление може да бъде вписано само едно лице.

Заявлението се подава лично от гласоподавателя на гишетата на ГК Чикаго или се изпраща по пощата с писмо, изпратено до консулството на адрес:

Consulate General of the Republic of Bulgaria

737 North Michigan Avenue, Suite 2105

Chicago, IL 60611  

Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет страницата на ЦИК или чрез електронната  поща на комисията. Предстои ЦИК да обяви условия за приемане на електронно заявление за гласуване извън страната.

Обръщаме внимание на правилното попълване на заявлението, като всички горепосочени данни са задължителни, за да бъде заявлението валидно и да бъде признато от консулското представителство.

Избирателна  секция в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образува при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват чрез подаване на заявление в срок до 11 април 2013 г. В населените места, в които няма  дипломатическо или консулско представителство на Република България, избирателна секция се образува при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 11 април 2013 г.  Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова допълнителна избирателна секция в съответното населено място.

Изборният ден започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

В изборния ден гласоподавателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), а ако не е подал заявление за гласуване извън страната и не е бил вписан в избирателния списък, следва да представи и декларация по образец (Приложение № 22 от изборните книжа).

Повече информация за гласуването зад граница на парламентарните избори може да се намери на Интернет страниците на МВнР (www.mfa.bg) и ЦИК (www.cik.bg).